Pre­zy­dent Fili­pin Rodri­go Duter­te zagro­ził Kana­dzie, że „wypo­wie woj­nę”, jeśli ta nie odbie­rze śmie­ci, któ­re kana­dyj­ska fir­ma wysła­ła ponad sześć lat temu.

„Przy­go­tu­je­my sta­tek. Ostrze­gam Kana­dę żeby lepiej to sobie zabra­ła, albo dostar­czy­my im tam te śmie­ci — powie­dział Duter­te pod­czas brie­fin­gu po nie­daw­nym trzę­sie­niu ziemi.

„Nie rozu­miem, dla­cze­go robią z nas wysy­pi­sko. Jeśli Kana­da nas nie posłu­cha, powie­dział Duter­te, „wypo­wie­my wojnę”.

Ponad sześć lat temu Chro­nic Inc., kana­dyj­ski eks­por­ter two­rzyw sztucz­nych, wysłał ponad 100 kon­te­ne­rów ze śmie­cia­mi, jako pla­stik do recy­klin­gu na Fili­pi­ny. Kon­te­ne­ry przy­by­ły do ​​Mani­li w 2013 i 2014 roku.

Były w nich zuży­te pie­lu­chy dla doro­słych, gaze­ty, pla­sti­ko­we butel­ki i tor­by. Nie­któ­rzy eks­per­ci twier­dzą, że wysył­ka śmie­ci naru­sza pra­wo międzynarodowe.

W zeszłym tygo­dniu Antho­ny Ho, praw­nik Paci­fic Cen­ter for Envi­ron­men­tal Law and Liti­ga­tion, powie­dział, że prze­sył­ki naru­sza­ją wie­le arty­ku­łów Kon­wen­cji bazy­lej­skiej, 30-let­nie­go trak­ta­tu, któ­ry unie­moż­li­wia wysy­ła­nie nie­bez­piecz­nych odpa­dów do kra­jów roz­wi­ja­ją­cych się bez ich zgody .

Tru­de­au pod­czas wizy­ty w Mani­li w 2017 roku na szczy­cie Sto­wa­rzy­sze­nia Naro­dów Azji Połu­dnio­wo-Wschod­niej zapew­nił Duter­te, że Otta­wa “pra­cu­je nad tym zagadnieniem”.

W cią­gu minio­nych kil­ku lat Duter­te spie­rał się z Tru­de­au po tym, jak kana­dyj­ski pre­mier wska­zy­wał na łama­nie praw czło­wie­ka na Filipinach.

W zeszłym roku Duter­te anu­lo­wał kon­trakt na zakup 16 kana­dyj­skich heli­kop­te­rów po tym, jak Kana­da zle­ci­ła “prze­gląd” tej umo­wy w związ­ku z oskar­że­nia­mi o łama­nie praw czło­wie­ka na Filipinach.