Przez okres 15 mie­się­cy do 1 stycz­nia 2018 roku w kana­dyj­skich szpi­ta­lach mniej wię­cej dwa razy w tygo­dniu ginę­ły fiol­ki z fen­ta­ny­lem lub pla­stry nasą­czo­ne tą sub­stan­cją. Stwier­dzo­no 138 przy­pad­ków znik­nię­cia, w tym tak­że sil­niej­szych pochod­nych fen­ta­ny­lu – remi­fen­ta­ny­lu i sufen­ta­ny­lu w for­mie pla­strów i pły­nu. Nie da się okre­ślić, jaka ilość zagi­nio­ne­go nar­ko­ty­ku zosta­ła skra­dzio­na, a jaka wyrzu­co­na. W wie­lu szpi­ta­lach leki krad­nie per­so­nel na wła­sny uży­tek, mówią eksperci.

76 razy fen­ta­nyl ginął w Onta­rio, 21 – w Alber­cie, 20 – w Quebe­cu, 11 – w Kolum­bii Bry­tyj­skiej. W Nuna­vu­cie fen­ta­nyl ginął tyl­ko raz, ale za to w spek­ta­ku­lar­ny spo­sób. 20 paczek z nar­ko­ty­kiem skra­dzio­no pod­czas wła­ma­nia do punk­tu pie­lę­gniar­skie­go w maju 2017 roku. W sumie w całym kra­ju nie wia­do­mo, co się sta­ło z ponad 600 mili­li­tra­mi fen­ta­ny­lu i ponad 50 pacz­ka­mi nar­ko­ty­ku (nie poda­je się, jak duże były poszcze­gól­ne paczki).

Fen­ta­nyl w szpi­ta­lach uży­wa­ny jest jako śro­dek znie­czu­la­ją­cy przed ope­ra­cja­mi oraz do uśmie­rza­nia bólu nie­ule­czal­nie cho­rych pacjen­tów, np. na nowo­two­ry. Poda­je się go w tablet­kach, w pły­nie i w for­mie nasą­czo­nych plastrów.

Kana­dyj­ska agen­cja zdro­wia publicz­ne­go poda­ła, że od stycz­nia 2016 do wrze­śnia 2018 roku ponad 10 300 Kana­dyj­czy­ków zmar­ło po zaży­ciu opio­idów. Naj­wię­cej przy­pad­ków śmier­tel­nych stwier­dzo­no w Kolum­bii Bry­tyj­skiej, Alber­cie i Onta­rio. 93 proc. zgo­nów mię­dzy stycz­niem a wrze­śniem 2018 sta­no­wi­ły przy­pad­ki nie­za­mie­rzo­ne­go przedawkowania.