Arty­sta z Yel­lowk­ni­fe twier­dzi, że Face­bo­ok kul­tu­ro­wo dys­kry­mi­nu­je Inu­itów, po tym jak odrzu­co­ne zosta­ły jego rekla­my ulu tra­dy­cyj­ne­go noża Inuitów.

Ken­neth Ingni­qjuk Mac­kay, któ­ry ma szkoc­kie i eski­mo­skie korze­nie pro­du­ku­je i sprze­da­je ulu  z odzy­ska­nych mate­ria­łów, takich jak brzesz­czo­ty i drewno.

 

Noże moż­na kupić tutaj

https://www.facebook.com/urbaninuk/

Twier­dzi, że kupo­wa­nie reklam na Face­bo­oku jest wygod­nym i sku­tecz­nym spo­so­bem ich sprzedaży.

Rekla­mo­wał je przez dwa mie­sią­ce bez pro­ble­mu, ale 4 maja Face­bo­ok odrzu­cił jed­ną z  reklam. Powia­do­mio­no go, że naru­sza poli­ty­kę rekla­mo­wą Face­bo­oka, któ­ra zabra­nia “sprze­da­ży broni”.

„Byłem zdu­mio­ny. Ulu jest jak narzę­dzie do jedze­nia i szy­cia”, twier­dzi Mac­kay, i zauwa­ża, że widział wie­le reklam noży kuchen­nych na Facebooku.

Face­bo­ok osta­tecz­nie zatwier­dził rekla­mę, jed­nak, wów­czas do jej wyga­śnię­cia pozo­sta­ło tyl­ko 40 minut  i nie otrzy­mał zwro­tu kosztów.

Nie jest to pierw­szy raz, gdy Face­bo­ok jest kry­ty­ko­wa­ny za zaka­zy­wa­nie postów  Inu­itów sprze­da­ją­cych zna­czą­ce kul­tu­ro­wo przedmioty.

W 2017 roku Face­bo­ok usu­nął posty z wyro­ba­mi z foczych skór. Ten sam pro­blem powró­cił w stycz­niu 2019 roku .