Nakaz depor­ta­cyj­ny moż­na otrzy­mać za wszel­kie­go rodza­ju wykro­cze­nia praw­ne. Ist­nie­ją róż­ne naka­zy depor­ta­cyj­ne, dobro­wol­ne i przy­mu­so­we. Naka­zy dobro­wol­ne nie są groź­ne i czę­sto w ogó­le urząd imi­gra­cyj­ny nie egze­kwu­je ich, pomi­mo, że oso­ba któ­ra uzy­ska­ła nakaz opusz­cze­nia Kana­dy otrzy­mu­je pismo urzę­do­we, jakie nale­ży oddać przy wylo­cie. Ist­nie­je też moż­li­wość otrzy­ma­nia naka­zu opusz­cze­nia Kana­dy z zaka­zem powro­tu przez rok lub dwa, nie­któ­re- te naj­su­row­sze zaka­zu­ją powro­tu do Kana­dy doży­wot­nio. Nakaz doży­wot­ni moż­na jed­nak praw­nie zneu­tra­li­zo­wać wystę­pu­jąc z poda­niem o zezwo­le­nie na powrót Autho­ri­ty to Return. Trze­ba mieć jed­nak pod­sta­wę do otrzy­ma­nia takie­go zezwolenia.

Dzi­siej­szy arty­kuł nie ma inten­cji opi­sa­nia rodza­jów naka­zów imi­gra­cyj­nych, chcia­ła­bym Pań­stwu przy­bli­żyć pro­ce­du­rę depor­ta­cyj­na i to jak wyglą­da ona w prak­ty­ce. Wie­le osób oba­wia się, że skoń­czy­ła się im wiza i za chwi­lę ktoś z urzę­du imi­gra­cyj­ne­go zapu­ka do drzwi lub zatrzy­ma imi­gran­ta na uli­cy. Prze­by­wa­nie bez auto­ry­za­cji, nie­le­gal­ne zatrud­nie­nie lub inne wykro­cze­nie pra­wa imi­gra­cyj­ne­go może być przy­czy­ną aresz­tu i depor­ta­cji, war­to o tym pamię­tać, jed­nak jeśli oso­bą nie jest aresz­to­wa­na , naj­czę­ściej urząd wysy­ła list z proś­bą o sta­wie­nie się na roz­mo­wę. War­to tak­że odróż­nić urzę­dy-insty­tu­cje, zaj­mu­ją­ce się imi­gra­cyj­nym pra­wem porząd­ko­wym. Urząd imi­gra­cyj­ny może wezwać na roz­mo­wę i wydać nakaz aresz­tu, ale urzę­dem, któ­ry posia­da praw­na móc wdra­ża­nia naka­zów depor­ta­cyj­nych jest Cana­dian Bor­der Servi­ces Agen­cy (CBSA).
Co zro­bić w sytu­acji otrzy­ma­nia naka­zu aresz­tu? Moż­li­wo­ści opóź­nie­nia depor­ta­cji oraz odwo­ła­nia się w kana­dyj­skim sądzie zale­żą od sytu­acji imigranta.

Przy­kła­do­wo, jeśli oso­ba zło­ży­ła wcze­śniej poda­nie o spon­so­ro­wa­nie mał­żeń­skie z tere­nu Kana­dy i udo­ku­men­tu­je, że spra­wa jest już w toku, ist­nie­je szan­sa na odro­cze­nie depor­ta­cji. Tak­że oso­by, któ­re zło­ży­ły poda­nie huma­ni­tar­ne mają szan­sę na odda­le­nie depor­ta­cji. W dodat­ku, jeśli pierw­szy etap poda­nia imi­gra­cyj­ne­go zakoń­czy się pozy­tyw­nym zatwier­dze­niem tak zwa­nych grun­tów huma­ni­tar­nych, wów­czas depor­ta­cja jest wstrzy­ma­na, nato­miast otrzy­ma­nie poby­tu sta­łe­go jak­by auto­ma­tycz­nie anu­lu­je naka­zy depor­ta­cyj­ne. Wyjąt­kiem mogą być np. nie­któ­re oso­by posia­da­ją­ce rekord kryminalny.

W swo­jej prak­ty­ce spo­tka­łam się tak­że z sytu­acja w któ­rej sam urzęd­nik CBSA odra­czał depor­ta­cje bez żad­nej spe­cjal­nej proś­by i tyl­ko, by oso­ba mogła zakoń­czyć spra­wę sta­łej rzy­den­cji na tere­nie Kana­dy. Poda­nia imi­gra­cyj­ne zło­żo­ne poza Kana­dą nie są powo­dem opóź­nie­nia czy odwo­ła­nia depor­ta­cyj­ne­go, chy­ba że oso­ba otrzy­ma już final­ną decy­zję poby­to­wą, podob­nie jak w przy­pad­ku spraw pro­wa­dzo­nych na tere­nie Kanady.

Reklama

Naka­zy i pro­ce­du­ry depor­ta­cyj­ne są naj­czę­ściej bar­dzo stre­su­ją­ce, ale nie nale­ży od razu spo­dzie­wać się aresz­tu i akcji porząd­ko­wej. Oso­ba, któ­ra otrzy­ma­ła nakaz opusz­cze­nia Kana­dy powin­na udać się na kon­sul­ta­cje do spe­cja­li­sty, by prze­ana­li­zo­wać wstęp­nie moż­li­wo­ści wstrzy­ma­nia lub opóź­nie­nia depor­ta­cji. Ist­nie­ją bowiem moż­li­wo­ści roz­wią­za­nia tej trud­nej sytu­acji imi­gra­cyj­nej tak­że bez opusz­cze­nia Kana­dy. Oczy­wi­ście nie zawsze urząd CBSA lub sąd ape­la­cyj­ny przy­chy­la się do proś­by o odda­le­nie depor­ta­cji, war­to jed­nak wie­dzieć jakie są opcje i pra­wa imi­gran­ta. Nie­któ­re oso­by tra­cą szan­sę na powrót, czy pobyt sta­ły opusz­cza­jąc Kanadę,gdyż jedy­ną ich szan­są jest poda­nie z tere­nu Kana­dy. Pra­wo imi­gra­cyj­ne narzu­ca na urzęd­ni­ków imi­gra­cyj­nych obo­wią­zek roz­pa­trze­nia i uwzględ­nie­nia powo­dów huma­itar­nych ( np. dobro dziec­ka wycho­wy­wa­ne­go lub uro­dzo­ne­go w Kana­dzie) tyl­ko na tere­nie Kana­dy. Urząd poza Kana­dą nie musi do takiej proś­by się przy­chy­lić i czę­sto wzglę­dy huma­ni­tar­ne nie są bra­ne pod uwa­gę, dopie­ro w spra­wach dru­giej instancji.

Iza­be­la Emba­lo licen­cjo­no­wa­ny dorad­ca imigracyjny
tel. 416–5152022 emiz@live.ca www.emigracjakanada.net