Poli­cja posta­wi­ła zarzu­ty ośmiu oso­bom i prze­ję­ła tysią­ce pod­ra­bia­nych towa­rów sprze­da­wa­nych w Paci­fic Mall w Markham.

Poli­cja regio­nal­na w Yor­ku twier­dzi, że zare­ago­wał na skar­gi doty­czą­ce pod­ra­bia­nej  luk­su­so­wej odzie­ży i tore­bek sprze­da­wa­nych w cen­trum handlowym.

Śled­czy spo­tka­li się z przed­sta­wi­cie­la­mi wie­lu firm, w tym Adi­das, Louis Vuit­ton, Dior i Given­chy. Fir­my te twier­dzi­ły, że więk­szość towa­rów była podrobiona.

reklama

Poli­cja z York poda­ła, że Depar­ta­ment Bez­pie­czeń­stwa Wewnętrz­ne­go, Kana­dyj­ska Agen­cja Służb Gra­nicz­nych i Depar­ta­ment Poli­cji Nowe­go Jor­ku pomo­gły w śledztwie.