Nowe prze­pi­sy ame­ry­kań­skie­go Depar­ta­men­tu Sta­nu wyma­ga­ją od osób ubie­ga­ją­cych się o wizę do USA ujaw­nie­nia wszyst­kich danych zwią­za­nych z ich aktyw­no­ścią w mediach spo­łecz­no­ścio­wych takich jak Face­bo­ok i Insta­gram czy Twitter.

Jak się sza­cu­je będzie to doty­czy­ło oko­ło 14,7 mln podań rocz­nie. Wyłą­czo­ne będą poda­nia o wizy dyplo­ma­tycz­ne; oso­by wjeż­dża­ją­ce do USA w celu pra­cy lub nauki będą jed­nak musia­ły prze­ka­zać wszyst­kie wyma­ga­ne infor­ma­cje z mediów społecznościowych

Jak stwier­dza komu­ni­kat Depar­ta­men­tu Sta­nu, urząd ten sta­le pra­cu­je  nad popra­wą mecha­ni­zmów moni­to­ro­wa­nia i prze­sie­wu, aby chro­nić oby­wa­te­li Sta­nach Zjed­no­czo­nych, jed­no­cze­śnie wspie­ra­jąc moż­li­wo­ści legal­nej podró­ży do USA.

Reklama

Poprzed­nio infor­ma­cje takie musie­li prze­ka­zy­wać jedy­nie ci spo­śród ubie­ga­ją­cych się o wizę, któ­rzy wcze­śniej odwie­dza­li tere­ny kon­tro­lo­wa­ne przez ugru­po­wa­nia ter­ro­ry­stycz­ne; obec­nie wszy­scy skła­da­ją­cy poda­nie, będą musie­li rów­nież załą­czyć listę mediów spo­łecz­no­ścio­wych, w któ­rych są aktyw­ni oraz podać swo­je dane. Kto­kol­wiek będzie kła­mał na temat  uży­wa­nia  mediów spo­łecz­no­ścio­wych “będzie musiał się liczyć z poważ­ny­mi kon­se­kwen­cja­mi imigracyjnymi”.

Reali­zu­jąc obiet­ni­cę zaostrze­nia poli­ty­ki imi­gra­cyj­nej pre­zy­dent Trump zagro­ził w pią­tek stop­nio­wym zwięk­sza­niem ceł w sto­sun­ku do Mek­sy­ku — o ile kraj ten nie powstrzy­ma nie­le­gal­nej emi­gra­cji przez połu­dnio­wą gra­ni­cę Sta­nów Zjednoczonych.