Volker
Volker

Amba­sa­dor Kurt Vol­ker, spe­cjal­ny przed­sta­wi­ciel USA ds. Nego­cja­cji z Ukra­iną, powie­dział węgier­skie­mu dzien­ni­ko­wi Nép­sza­va, że Węgry popeł­nia­ją błąd, wyko­rzy­stu­jąc NATO jako narzę­dzie do pró­by roz­wią­za­nia spo­ru z Ukrainą.

Ponad­to Vol­ker wyra­ził nadzie­ję, że nowy ukra­iń­ski pre­zy­dent będzie w sta­nie prze­ła­mać sys­tem korup­cji w kraju.

Według nepszava.hu Węgry blo­ku­ją wszyst­kie spo­tka­nia wyso­kie­go szcze­bla pomię­dzy NATO i Ukra­iną. Na przy­kład w 2018 r. Szczyt NATO-Ukra­ina został prze­ło­żo­ny z powo­du weta w Budapeszcie.

reklama

Dzie­je się tak dla­te­go, ponie­waż ukra­iń­ski par­la­ment zaak­cep­to­wał dwie usta­wy poważ­nie ogra­ni­cza­jąc pra­wo mniej­szo­ści żyją­cych na Ukra­inie (w tym pol­skiej) do otrzy­ma­nia edu­ka­cji w języ­ku ojczy­stym i prak­tycz­nie zaka­zu­ją­ce swo­bod­ne­go korzy­sta­nia z wła­sne­go  języka.

Mam nadzie­ję, że dzię­ki wybo­ro­wi pre­zy­den­ta Zelen­sky­’e­go — i przy­po­mnę, że jego pierw­szym języ­kiem jest rosyj­ski — że doj­dzie do umo­wy mię­dzy Węgra­mi a Ukra­iną w jaki spo­sób roz­wią­zać pra­wa  mniej­szo­ści do  edu­ka­cji i uży­wa­nia wła­sne­go języ­ka, a jed­no­cze­śnie zapew­nić, że wszy­scy oby­wa­te­le Ukra­iny rów­nież uczą się i uży­wa­ją języ­ka ukra­iń­skie­go. To musi zostać roz­wią­za­ne — dodał Volker.

 

Odno­śnie kon­flik­tu we wschod­niej Ukra­inie, Vol­ker mówił o kata­stro­fie huma­ni­tar­nej i pod­kre­ślił, że ofia­rom rosyj­skiej oku­pa­cji powi­nien pomóc nie tyl­ko ukra­iń­ski rząd, ale tak­że orga­ni­za­cje międzynarodowe.