W opu­bli­ko­wa­nym 30 mar­ca br. corocz­nym rapor­cie w spra­wie prze­strze­ga­nia praw czło­wie­ka w poszcze­gól­nych kra­jach Depar­ta­ment Sta­nu kil­ka­krot­nie wymie­nił pre­zy­den­ta RP.

Jak moż­na prze­czy­tać w rapor­cie zamiesz­czo­nym na stro­nie inter­ne­to­wej Depar­ta­men­tu Sta­nu, Andrze­jo­wi Dudzie wytknię­to wypo­wiedź z 8 lip­ca 2020 roku, z okre­su kam­pa­nii wybor­czej, prze­ciw­ko zaspo­ko­je­niu rosz­czeń żydow­skich do tzw. mie­nia bez­spad­ko­we­go. „Pre­zy­dent Andrzej Duda odniósł się do kwe­stii resty­tu­cji, stwier­dza­jąc, że rząd nie zapła­ci odszko­do­wań za mają­tek bez­spad­ko­wy oraz dekla­ru­jąc, że nie zaak­cep­tu­je żad­ne­go pra­wa, któ­re uprzy­wi­le­jo­wa­ło­by jaką­kol­wiek gru­pę etnicz­ną ponad inny­mi” – napi­sa­no w rapor­cie. W doku­men­cie zacy­to­wa­no też wypo­wiedź gło­wy pol­skie­go pań­stwa: „Jeśli ktoś chce odszko­do­wa­nia, niech zwró­ci się do tych, któ­rzy wywo­ła­li II woj­nę światową”.

Kolej­nym punk­tem rapor­tu, w któ­rym skry­ty­ko­wa­no Andrze­ja Dudę, był roz­dział pt. „Akty prze­mo­cy, kry­mi­na­li­za­cja i inne nad­uży­cia zwią­za­ne z orien­ta­cją sek­su­al­ną i toż­sa­mo­ścią płcio­wą”. Zda­niem Depar­ta­men­tu Sta­nu 13 lip­ca ub. roku pre­zy­dent RP dopu­ścił się „homo­fo­bicz­nych” i skie­ro­wa­nych prze­ciw­ko LGBTI wypo­wie­dzi, gdy stwier­dził, że „ide­olo­gia LGBT” jest for­mą „neo­bol­sze­wi­zmu” i jest „jesz­cze bar­dziej destruk­cyj­na” niż sam komu­nizm. Dudzie wytknię­to też wypo­wiedź z 1 lip­ca ub. roku o tym, że adop­cja dzie­ci przez pary tej samej płci sta­no­wi eks­pe­ry­men­to­wa­nie na dzie­ciach i ich nie­wo­le­nie. W roz­dzia­le tym zacy­to­wa­no tak­że podob­ne wypo­wie­dzi innych pol­skich urzęd­ni­ków i par­la­men­ta­rzy­stów obo­zu rzą­dzą­ce­go: Prze­my­sła­wa Czarn­ka, Janu­sza Kowal­skie­go, Joachi­ma Bru­dziń­skie­go, Dariu­sza Piont­kow­skie­go i Jaro­sła­wa Kaczyńskiego.

Andrze­ja Dudę wymie­nia się w rapor­cie tak­że w kon­tek­ście stron­ni­czo­ści tele­wi­zji publicz­nej w cza­sie pre­zy­denc­kiej kam­pa­nii wybor­czej. Depar­ta­ment Sta­nu odno­to­wał opi­nię OBWE o tym, że nadaw­ca publicz­ny „nie zapew­nił wywa­żo­ne­go i bez­stron­ne­go prze­ka­zu, a raczej słu­żył jako narzę­dzie kam­pa­nii urzę­du­ją­ce­go [pre­zy­den­ta]”.

Raport Depar­ta­men­tu Sta­nu poru­szył tak­że sze­reg innych kwe­stii, w tym nie­wła­ści­we­go postę­po­wa­nia poli­cji ‑wspo­mnia­no m.in. o star­ciach na ubie­gło­rocz­nym Mar­szu Nie­pod­le­gło­ści i o zacho­wa­niu funk­cjo­na­riu­szy wobec uczest­ni­ków pro­te­stów prze­ciw­ko lock­dow­no­wi. We wspo­mnia­nym roz­dzia­le o „nad­uży­ciach” wobec LGBT wspo­mnia­no o zatrzy­ma­niu przez poli­cję uczest­ni­ków demon­stra­cji prze­ciw­ko aresz­to­wa­niu akty­wi­sty LGBT ps. Mar­got. Uwa­dze dyplo­ma­cji USA nie uszły przy­pad­ki napa­ści na oso­by LGBT, przy­pad­ki dys­kry­mi­na­cji z powo­du naro­do­wo­ści lub kolo­ru skó­ry oraz przyj­mo­wa­nie przez pol­skie samo­rzą­dy uchwał wymie­rzo­nych w ide­olo­gię LGBT.

W odnie­sie­niu do Kana­dy w sek­cji doty­czą­cej… Posza­no­wa­nia swo­bód obywatelskich,w tym wol­no­ści eks­pre­sji i wol­no­ści pra­sy czytamy :

Sec­tion 2. Respect for Civil Liber­ties, Including:
A. FREEDOM OF EXPRESSION, INCLUDING FOR THE PRESS

In June poli­ce arre­sted Andrzej Kumor, the publi­sher of Onta­rio Polish-lan­gu­age publi­ca­tion Goniec, rela­ted to anti-Semi­tic sta­te­ments he publi­shed onli­ne. Accor­ding to B’nai Brith Cana­da, poli­ce war­ned Kumor that he would be cri­mi­nal­ly char­ged for wil­l­ful pro­mo­tion of hatred if he publi­shed any addi­tio­nal anti-Semi­tic mate­rial, and he was rele­ased witho­ut char­ges. He later repor­te­dly remo­ved all anti-Semi­tic mate­rials from Goniec’s onli­ne platforms.

INTERNET FREEDOM
The govern­ment did not restrict or disrupt access to the inter­net or cen­sor onli­ne con­tent, and the­re were no cre­di­ble reports that the govern­ment moni­to­red pri­va­te onli­ne com­mu­ni­ca­tions witho­ut appro­pria­te legal authority.