W ostat­ni dzień maja (ubie­gły pią­tek), mia­ła miej­sce impre­za bar­dzo ocze­ki­wa­na przez wszyst­kich klien­tów Real­ty Exe­cu­ti­ves Doma­tor Inc.; loso­wa­nie samo­cho­du mar­ki Mer­ce­des ufun­do­wa­ne­go przez Mać­ka Cza­pliń­skie­go wraz z całym Doma­tor Team. Impre­za po raz kolej­ny sko­rzy­sta­ła z gościn­nych pro­gów Pol­skie­go Cen­trum imie­nia Jana Paw­ła II. Jak zawsze, dzię­ki pomo­cy życz­li­we­go per­so­ne­lu z Cen­trum oraz sza­fo­wej Mag­dy Pomor­skiej, sala była dosko­na­le przy­go­to­wa­na, a bar suto zaopatrzony.

W przy­go­to­wa­niu impre­zy pomo­gła sce­no­graf – Joan­na Dąbrow­ska. O opra­wę muzycz­ną i ucztę ducho­wą zadbał zespół muzycz­ny pod wodzą Mar­ka Majew­skie­go. Nato­miast ucztę dla pod­nie­bie­nia przy­go­to­wał Jan Gro­ma­da ze swo­im spraw­nym “woj­skiem”. Wspo­mnę rów­nież o pomo­cy, jaką nam uży­czył zaprzy­jaź­nio­ny z nami Woj­tek Gawen­da z kaba­re­tu Pod Bań­ką, któ­ry w bra­wu­ro­wym wystą­pie­niu jako DJ Źak roz­ba­wił publicz­ność. Wszyst­kim bar­dzo dziękujemy!

Na loso­wa­nie zosta­ło zapro­szo­ne oko­ło 300 osób plus zaszczy­ci­li nas obec­no­ścią licz­ni spon­so­rzy i przy­ja­cie­le naszej fir­my. Był też przed­sta­wi­ciel fir­my Mer­ce­des z Oakvil­le – Paul Lan­da­is – któ­ry nie tyl­ko jest sprze­daw­cą tych samo­cho­dów, ale pra­cu­je rów­nież jako kie­row­ca testu­ją­cy samo­cho­dy i zawo­do­wy kaska­der. Dzię­ki tej dodat­ko­wej wie­dzy, kie­dy opo­wia­dał o samo­cho­dach fir­my Mer­ce­des, zaszcze­pił  chy­ba tro­chę żył­ki spor­tow­ca u więk­szo­ści panów obec­nych na sali i u spo­rej licz­bie pań.


Samo loso­wa­nie jest prze­pro­wa­dza­ne w dwóch etapach.

Pierw­szy etap pole­ga na wylo­so­wa­niu 9 losów ze wszyst­kich losów wrzu­co­nych do głów­ne­go bęb­na losu­ją­ce­go, poprzez obec­nych na sali naszych klien­tów lub ich przed­sta­wi­cie­li. Losu­ją zwy­kle nasi spon­so­rzy a wszyst­kie wylo­so­wa­ne (iden­tycz­ne kap­suł­ki) tra­fia­ją do szkla­ne­go i widocz­ne­go szkla­ne­go naczy­nia. War­to w tym miej­scu wymie­nić tego­rocz­nych spon­so­rów. Ed Nakon (praw­nik), Moni­ka Libe­rek (praw­nik), Sła­wek Musiał (mort­ga­ge bro­ker), Iwo­na Sawic­ka (RBC mort­ga­ge bro­ker), Bar­ba­ra Pilec­ka (TD-Bank mort­ga­ge bro­ker), Chris Bere­śnie­wicz & Joan­na Kowa­lik (Avan­te Survey­ing), Jan Spu­la z fir­my For Homes (okna i drzwi), Magy & Mar­cin Olszew­ski (M+M Pho­to­gra­phy), Jerzy Sza­po­wa­low (Tek­man Flo­ring), Fir­ma Żywiec, Leszek i Ewa Dzia­dec­ki (Advan­ta­ge Gro­up of Finan­cing) i Agniesz­ka Kos­sa­kow­ska (Insu­ran­ce Broker).

Po prze­rwie muzycz­nej i po wystę­pach zaczy­na się fina­ło­wy etap loso­wa­nia, któ­ry pole­ga na kolej­nej eli­mi­na­cji losów wylo­so­wa­nych w pierw­szej czę­ści impre­zy. Ozna­cza to, że pierw­szy los spo­śród 9‑ciu w szkla­nym naczy­niu wycią­ga zwy­kle zapro­szo­ny gość. Tym razem był to Paul Lan­da­is – repre­zen­tu­ją­cy Mer­ce­de­sa z Oakvil­le. Pierw­szy „wyeli­mi­no­wa­ny” fina­li­sta został popro­szo­ny na sce­nę po odbiór nagro­dy pocie­sze­nia i by wylo­so­wać następ­ny los, któ­ry rów­nież w ten spo­sób został wyeli­mi­no­wa­ny. W ten spo­sób odpa­da­ły kolej­ne losy. Kie­dy w szkla­nym naczy­niu pozo­sta­ły 3 losy, na sce­nę zosta­ła wylo­so­wa­na pani Mał­go­rza­ta Mierz­wiń­ska (3 los ), któ­ra z Doma­tor Team doko­na­ła sprze­da­ży i zaku­pu i mia­ła w tej sytu­acji dwa losy. Kie­dy pani Mał­go­rza­ta otrzy­ma­ła nagro­dę pocie­sze­nia zosta­ła ona popro­szo­na o wylo­so­wa­nie jed­ne­go losu z dwóch ostat­nich, któ­re pozo­sta­ły w szkla­nym pojem­ni­ku. I tu wyda­rzy­ło się coś co gra­ni­czy pra­wie z nie­moż­li­wo­ścią. Otóż wycią­gnię­ty przez nią przed­ostat­ni los fina­ło­wy opie­wał na jej nazwi­sko! Czy­li pani Mał­go­rza­ta, sama (oczy­wi­ście nie­świa­do­mie) wyeli­mi­no­wa­ła się z szan­sy wygra­nia samo­cho­du. No cóż, na pocie­sze­nie moż­na tyl­ko powie­dzieć, że dru­ga nagro­da też się liczy!

Ostat­ni los pod czuj­nym nad­zo­rem całej publicz­no­ści został wyję­ty ze szkla­ne­go pojem­ni­ka przez zwy­cięz­ców poprzed­niej edy­cji. Pani Ire­ny Stę­pień i Anto­nie­go Napiór­kow­skie­go. W tym roku szczę­ście uśmiech­nę­ło się do Toma­sza Szmidt. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my! Oczy­wi­ście były odgło­sy zawo­du, ale wszy­scy tak napraw­dę mie­li dobry czas na tej spraw­nie zor­ga­ni­zo­wa­nej impre­zie. Była to 19 edy­cja loso­wa­nia samo­cho­du orga­ni­zo­wa­na przez nas a następ­na 20-ta będzie na pew­no specjalna!

Wszyst­kim naszym klien­tom dzię­ku­je­my za zaufa­nie i współ­pra­cę. Tyl­ko jed­na oso­ba mogła wygrać samo­chód, ale wszy­scy, któ­rzy zaku­pi­li z nami nie­ru­cho­mo­ści na prze­strze­ni ostat­nich lat i tak mogą mówić o wygra­nej, bo nabra­ły one (nie­ru­cho­mo­ści) na war­to­ści znacz­nie bar­dziej niż war­tość wylo­so­wa­ne­go samo­cho­du! Zapra­sza­my całą Polo­nię do współ­pra­cy! Gwa­ran­tu­je­my rze­tel­ny i pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis. Pra­cu­jąc z nami poma­ga­ją nam pań­stwo spon­so­ro­wać Pol­ską kul­tu­rę i wie­le pol­skich instytucji!