Wła­dze Holy Rosa­ry Catho­lic Scho­ol usu­nę­ły pla­kat z cyta­tem Adol­fa Hitle­ra, któ­ry był czę­ścią wysta­wy przy­go­to­wa­nej na zakoń­cze­nie roku klas ósmych. Wisiał dwa dni. Zda­nie brzmia­ło: “Don’t cry becau­se it’s over, smi­le becau­se it hap­pe­ned (Adolf Hitler)”. Zwró­ci­li na nie­go uwa­gę koszy­ka­rze, któ­rzy wie­czo­rem gra­li na szkol­nej sali gim­na­stycz­nej. Rzecz­nik pra­so­wy kato­lic­kie­go kura­to­rium prze­pro­sił za incy­dent. Dodał, że pra­cow­ni­cy szko­ły, zlo­ka­li­zo­wa­nej przy Bathurst St. i St. Cla­ir Ave. W., roz­ma­wia­li z uczniem, któ­ry przy­go­to­wał pla­kat. Uczeń ponoć wyra­ził skru­chę, a kura­to­rium stwier­dzi­ło, że uży­cie cyta­tu nie było zamie­rzo­ne. Chło­pak powie­dział, że szu­kał „inspi­ru­ją­ce­go zda­nia” w inter­ne­cie i nie wie­dział, że to sło­wa Hitle­ra. „Uczeń nie wie­dział, że reżim nazi­stow­ski odpo­wia­da za zabój­stwo 6 milio­nów Żydów i milio­ny innych, m.in. Romów i homoseksualistów”.

Przed zakoń­cze­niem roku nauczy­ciel popro­sił uczniów, by przy­go­to­wa­li pla­ka­ty ze swo­im zdję­ciem i wybra­nym cyta­tem. Póź­niej mate­riał był poka­zy­wa­ny w for­mie pre­zen­ta­cji. Na cytat zwró­cił uwa­gę dyrek­tor i mat­ka ucznia, któ­ra wie­czo­rem prze­pro­wa­dzi­ła z nim roz­mo­wę wyja­śnia­ją­cą. Pla­kat został jed­nak potem na ścianie.

Uczeń nie wie­dział jed­nak, zna­le­zio­ny w inter­ne­cie cytat został błęd­nie przy­pi­sa­ny Hitle­ro­wi. Naj­czę­ściej sądzi się, że sło­wa te wypo­wie­dział dr Seuss, ale nie ma co do tego stu­pro­cen­to­wej pewności.


Reklama