Kon­su­lat Gene­ral­ny RP w Toron­to wspól­nie z Pol­skim Fun­du­szem Wydaw­ni­czym w Kana­dzie zapra­sza na spo­tka­nie z prof. Hen­rym Radec­kim, eme­ry­to­wa­nym pro­fe­so­rem socjo­lo­gii, wykła­dow­cą kil­ku uni­wer­sy­te­tów kana­dyj­skich, byłym juna­kiem, kade­tem, absol­wen­tem Gim­na­zjum i Liceum Lot­ni­cze­go w Helio­po­lis, auto­rem wyda­nej ostat­nio książ­ki „Mło­dzież Ander­sa. Woj­sko­we Szko­ły Juna­ków 1941–1947”.

Spo­tka­nie poświę­co­ne będzie pro­mo­cji naj­now­szej książ­ki Pro­fe­so­ra, któ­ra w roku 80. rocz­ni­cy wybu­chu II woj­ny świa­to­wej przy­po­mi­na gehen­nę bli­sko dwóch milio­nów Pola­ków depor­to­wa­nych w 1940 roku przez wła­dze Związ­ku Sowiec­kie­go z Kre­sów Rzecz­po­spo­li­tej w głąb „nie­ludz­kiej zie­mi”. Wśród setek tysię­cy zesłań­ców zna­la­zło się bli­sko 300 tys. pol­skich dzie­ci i mło­dzie­ży w wie­ku szkol­nym. Utwo­rzo­ne w 1941 roku decy­zją gen. Wła­dy­sła­wa Ander­sa Woj­sko­we Szko­ły Juna­ków (i Juna­czek, póź­niej Młod­szych Ochot­ni­czek) oca­li­ły od gło­du i śmier­ci kil­ka tysię­cy mło­dych ludzi. Szko­łom tym, sta­no­wią­cym feno­men w dzie­jach II woj­ny świa­to­wej, poświę­cił swą książ­kę prof. Hen­ry Radec­ki, wyko­rzy­stu­jąc ist­nie­ją­ce doku­men­ty, lite­ra­tu­rę przed­mio­tu i wła­sne doświad­cze­nia. Jest to więc tom pisa­ny w dużej mie­rze z autop­sji – przez bada­cza i zara­zem uczest­ni­ka tego wyjąt­ko­we­go zja­wi­ska, któ­re­mu dotych­czas w dra­ma­tycz­nej histo­rii Pol­ski XX wie­ku poświę­co­no nie­pro­por­cjo­nal­nie mało uwagi.

Spo­tka­nie popro­wa­dzi red. Edward Zyman

Zapra­sza­my w śro­dę 10 lip­ca 2019, o godz. 19:00 do Kon­su­la­tu Gene­ral­ne­go RP w Toron­to przy 2603 Lake Sho­re Blvd west, Toronto.

Pod­czas spo­tka­nia będzie moż­li­wość naby­cia książ­ki z dedy­ka­cją Autora.

Wstęp wol­ny. Licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na. Bar­dzo pro­si­my o potwier­dze­nie udzia­łu: toronto.rsvp@msz.gov.pl