8‑letni chło­piec wra­ca do zdro­wia po tym, jak w zeszłym tygo­dniu został zaata­ko­wa­ny przez jakieś zwie­rzę pod­czas jaz­dy na rowe­rze w oko­li­cy Thornc­lif­fe Park Dri­ve w East York. Dziec­ko zosta­ło pogry­zio­ne w nogę i łokieć, a spraw­cą był praw­do­po­dob­nie kojot. Zwie­rzę podob­no śli­ni­ło się i toczy­ło pia­nę z pyska, dla­te­go chło­piec został zaszcze­pio­ny prze­ciw­ko wście­kliź­nie. U dziec­ka nie wystą­pi­ły żad­ne obja­wy choroby.

Poli­cja przy­po­mi­na, by zgła­szać do mini­ster­stwa zaso­bów natu­ral­nych wszyst­kie przy­pad­ki dziw­nych zacho­wań zwie­rząt. Wła­ści­cie­le domów pro­sze­ni są o nie­wy­sta­wia­nie na dwór jedze­nia i zabez­pie­cza­nie śmietników.