Minister J. Czaputowicz w Toronto

W związ­ku z kon­fe­ren­cją Ukra­ine Reform do Toron­to przy­był szef MSZ RP Jacek Czaputowicz.

Mini­ster spo­tkał się rów­nież przy drzwiach zamknię­tych z przed­sta­wi­cie­la­mi orga­ni­za­cji polo­nij­nych, a w ponie­dzia­łek zło­żył kwia­ty przed Pomni­kiem Katyń­skim w Toron­to a tak­że przed Pomni­kiem Smo­leń­skim i Sybi­ra­ków, po czym poje­chał do Nia­ga­ra-on-the-Lake zło­żyć kwia­ty na cmen­ta­rzu Hallerczyków.

Przy oka­zji skła­da­nia kwia­tów pod Pomni­kiem Katyń­skim prze­wi­dzia­no krót­kie “spo­tka­nie z media­mi pol­ski­mi i polo­nij­ny­mi” na ulicy.

Przed Pomni­kiem Katyń­skim obec­ni byli przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji polo­nij­nych, w tym pre­zes KPK Janusz Tom­czak. Mini­stro­wi Cza­pu­to­wi­czo­wi towa­rzy­szył m.in. były kon­sul gene­ral­ny w Toron­to Grze­gorz Moraw­ski obec­nie Zastęp­ca dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Współ­pra­cy z Polo­nią i Pola­ka­mi za Gra­ni­cą Mini­ster­stwa Spraw Zagranicznych