Męż­czy­zna, któ­ry w sta­nie kry­zy­su psy­chicz­ne­go wsko­czył do rze­ki Nia­ga­ra “poko­nał” zna­ny wodo­spad nie odno­sząc poważ­niej­szych obrażeń.
Poli­cja w Nia­ga­ra Parks twier­dzi, że oko­ło 4 nad ranem we wto­rek otrzy­ma­ła donie­sie­nia o podej­rza­nie zacho­wu­ją­cej się osobie.

Kie­dy przy­by­li funk­cjo­na­riu­sze, męż­czy­zna wspiął się na mur opo­ro­wy, wsko­czył do rze­ki i został porwa­ny do kana­dyj­skiej czę­ści wodo­spa­dów. Pod­ję­to poszu­ki­wa­nia i u pod­nó­ża wodo­spa­dów  zna­le­zio­no męż­czy­znę sie­dzą­ce­go na ska­łach w pobli­żu kra­wę­dzi wody, poni­żej plat­for­my obser­wa­cyj­nej  “Podróż za wodospady”.

Męż­czy­znę prze­wie­zio­no do szpi­ta­la z obra­że­nia­mi nie zagra­ża­ją­cy­mi życiu.

reklama

Z powo­du prze­pi­sów ochro­ny pry­wat­no­ści nie poda­no nazwi­ska desperata.

Gdzie uzy­skać pomoc
W regio­nie Nia­ga­ra  zespół pomo­cy i wspar­cia kry­zy­so­we­go (COAST) zapew­nia usłu­gi dla osób w kry­zy­sie i mają­cych pro­ble­my ze zdro­wiem psy­chicz­nym. Zadzwoń 1–866-550‑5205.

Path­sto­ne Men­tal Health ofe­ru­je rów­nież 24-godzin­ną linię wspar­cia kry­zy­so­we­go dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Zadzwoń pod numer 1–800-263‑4944.