29-let­nia Alli­son Rum­bolt z Labra­do­ru, któ­ra pilo­tu­je śmi­głow­ce, zna­la­zła się na liście Avia­tio­n’s Top 20 Under 40 przy­go­to­wy­wa­nej przez kana­dyj­ski maga­zyn lot­ni­czy Wings. Rum­bolt jest jed­ną z pię­ciu kobiet w tego­rocz­nym ran­kin­gu. Listę two­rzy 20 nazwisk osób uwa­ża­nych za naj­bar­dziej inspi­ru­ją­cych mło­dych ido­li zwią­za­nych z lot­nic­twem i kosmonautyką.

Rum­bolt zosta­ła zgło­szo­na na począt­ku roku przez jed­ne­go z kole­gów z Cougar Heli­cop­ters. Redak­cja doce­ni­ła ją za „zdol­no­ści przy­wód­cze, inno­wa­cyj­ność, wpły­wo­wość, osią­gnię­cia i poświęcenie”.

Rum­bolt zaczę­ła swo­ją przy­go­dę z lata­niem tak wcze­śnie, jak tyl­ko mogła. W wie­ku 17 lat zapi­sa­ła się do szko­ły lot­ni­czej, a latać zaczę­ła po 18 uro­dzi­nach. Mówi, że od dziec­ka marzy­ła o lata­niu. Obo­je jej rodzi­ce pra­co­wa­li w lot­nic­twie, dla­te­go spo­ro cza­su spę­dza­ła na lot­ni­sku. Teraz pilo­tu­je śmi­głow­ce Cougar S92 i lata na plat­for­my wiert­ni­cze u wybrze­ży Nowej Fun­dlan­dii. Jest też amba­sa­dor­ką Ele­va­te Avia­tion, orga­ni­za­cji non-pro­fit pro­mu­ją­cej kobie­ty w prze­stwo­rzach. Doda­je, że wyko­nu­jąc zawód pilo­ta mogła­by się prze­nieść w jakie­kol­wiek inne miej­sce, ale nie chcia­ła wyjeż­dżać z domu. Tu rodzi­ło się moje marze­nie, tutaj je reali­zo­wa­łam i tu się speł­niam zawo­do­wo, mówi.

reklama