Czte­ry oso­by zgi­nę­ły, a 12 zosta­ło ran­nych w wypad­ku, do któ­re­go doszło w ponie­dzia­łek po połu­dniu na auto­stra­dzie 440 w Laval, Que., oko­ło 27 kilo­me­trów na pół­noc od Mont­re­alu. Mały samo­chód oso­bo­wy wje­chał pod cię­ża­rów­kę, a następ­nie oba pojaz­dy ude­rzy­ły w kolej­ną cię­ża­rów­kę i dalej w następ­ne samo­cho­dy. Łącz­nie w koli­zji uczest­ni­czy­ło sześć pojaz­dów. Na miej­scu wybuchł pożar. Kłę­by dymu były widocz­ne z odle­gło­ści kil­ku kilo­me­trów. Nie­któ­re samo­cho­dy są tak znisz­czo­ne, że nie moż­na odczy­tać nawet nume­rów seryjnych.

Ofia­ry zgi­nę­ły na miej­scu. Wśród 12 ran­nych, któ­rzy tra­fi­li do szpi­ta­la, trzy oso­by są w sta­nie kry­tycz­nym. Dzie­więć to człon­ko­wie ekip ratun­ko­wych, któ­rzy zatru­li się dymem.

W jed­nej z cię­ża­ró­wek ratow­ni­cy zna­leź­li 10 małych kani­strów z pro­pa­nem i sprzę­ty domo­we. Dru­ga cię­ża­rów­ka prze­wo­zi­ła warzywa.

reklama

Poli­cja zwra­ca się o pomoc do świad­ków w usta­le­niu przy­czyn wypadku.