Roz­ma­wia­my z ks. bp. Andrze­jem Przy­byl­skim z Czę­sto­cho­wy o współ­cze­snych wyzwa­niach Kościo­ła w Pol­sce i wizy­cie w Kanadzie.