Już w sobo­tę 12 paź­dzier­ni­ka gło­so­wa­nie w wybo­rach do pol­skie­go par­la­men­tu… Zapraszamy