16 listo­pa­da w dzia­le listów do redak­cji kon­ser­wa­tyw­ne­go kana­dyj­skie­go dzien­ni­ka „Natio­nal Post” uka­zał się list dr. Davi­da Rakow­skie­go, któ­ry kwe­stio­nu­je sta­no­wi­sko  pol­skie­go pre­mie­ra wobec oszczerstw zamiesz­cza­nych w seria­lu Net­fli­xa o wojen­nych zbrod­nia­rzu Demia­niu­ku, przy­po­mnij­my, że w jed­nym kadrze na współ­cze­sną mapę Pol­ski nało­żo­no ozna­ko­wa­nia obo­zów zagła­dy, suge­ru­jąc w ten spo­sób, że w jakiś spo­sób były one zlo­ka­li­zo­wa­ne na tere­nie pań­stwa pol­skie­go, a nie oku­po­wa­nej przez Niem­ców Polski.

Dr. Rakow­ski pod­kre­śla rze­ko­my współ­udział Pola­ków w zagła­dzie Żydów pod oku­pa­cją nie­miec­ką i pisze:

=====

Natio­nal Post (Toron­to)

Satur­day, Novem­ber 16, 2019

Let­ters to the Editor

Page A17

Let’s not repe­at the past

Re: Net­flix ‘rew­ri­ting’ the Holo­caust, says Poland’s leader, Nov. 12

I was sad­de­ned to read abo­ut the Polish Pri­me Mini­ster Mate­usz Morawiecki’s reac­tion and remarks accu­sing Net­flix of rew­ri­ting histo­ry, which it seems he is try­ing to do him­self. Why do so many Poles refu­se to admit to the­ir com­pli­ci­ty in moderm-day history’s worst genocide?

My late parents, both born in Poland, survi­vors of Auschwitz and Buchen­wald, who wit­nes­sed first-hand the hor­rors and atro­ci­ties of the Nazi kil­ling machi­ne, made sure we knew exac­tly what happened.

The Poles’ com­pli­ci­ty in the mass mur­ders of Euro­pe­an Jew­ry easi­ly allo­wed the Nazis to ope­ra­te con­cen­tra­tion and death camps becau­se of the ram­pant anti-Semi­tism of the majo­ri­ty of the Polish popu­la­tion at the time,

Most young Ger­mans I spe­ak to today are very remo­se­ful of the­ir ance­stral past. Why are so many Poles wary of acceptlng the truth of the par­ti­ci­pa­tion of the­ir people as accom­pli­ces in the Holo­caust, but would rather be cal­led vic­tims? Pro­ba­bly becau­se the viru­lent anti-Semi­tism still exists.

When this part of histo­ry that hap­pe­ned not that long ago is try­ing to be era­sed, the door opens for it to hap­pen again.

Dr. David Rakow­ski, Toronto===========

Wypo­wiedź ta jest symp­to­ma­tycz­na, ponie­waż dr. Rakow­ski nie jest zwy­kłym den­ty­stą lecz człon­kiem Friends of Simon Wie­sen­thal Center’s Sena­te zaj­mu­ją­cym się „zwal­cza­niem rasi­zmu i anty­se­mi­ty­zmu” oraz kon­sul­tu­ją­cym wie­le waż­nych orga­ni­za­cji — na stro­nach  inter­ne­to­wych czytamy:

The Friends of Simon Wie­sen­thal Center’s Sena­te is an assem­bly of sup­por­ters asso­cia­ted with the orga­ni­za­tion. They often pro­vi­de coun­sel in the highest deli­be­ra­ti­ve man­ner abo­ut scho­lar­ship, advo­ca­cy, poli­cy, legal mat­ters and pro­cess of the orga­ni­za­tion. Sena­tors rece­ive con­fi­den­tial inter­nal high level reports from the board and as part of the President’s Circ­le. The­ir role is hono­ura­ry and distin­gu­ished in a quest to pro­mo­te the valu­es of demo­cra­cy, fre­edom and human rights.

——————————————

Oskar­ża­nie Pola­ków o jaką­kol­wiek odpo­wie­dzial­ność za nie­miec­ką poli­ty­kę Final Solu­tion od daw­na jest  potę­pia­ne rzez zna­czą­cych histo­ry­ków i tak na przykład:

Yisra­el Gut­man, who lived thro­ugh the Ger­man occu­pa­tion and was then chief histo­rian at Yad Vashem, sta­ted in blunt and une­qu­ivo­cal terms, “all accu­sa­tions aga­inst the Poles that they were respon­si­ble for what is refer­red to as the ‘Final Solu­tion’ are not even worth men­tio­ning. Secon­dly, the­re is no vali­di­ty at all in the con­ten­tion that … Polish atti­tu­des were the reason for the siting of the death camps in Poland.

I następ­nie doda­je: “Poland was a com­ple­te­ly occu­pied coun­try. The­re was a dif­fe­ren­ce in the kind of ‘occu­pa­tion’ coun­tries under­went in Euro­pe. Each coun­try expe­rien­ced a dif­fe­rent occu­pa­tion and almost all had a cer­ta­in amo­unt of auto­no­my, limi­ted and defi­ned in vario­us ways. This auto­no­my did not exist in Poland. No one asked the Poles how one sho­uld tre­at the Jews.”

Rów­nież The Inter­na­tio­nal Holo­caust Remem­bran­ce Allian­ce potę­pił pogląd o pol­skiej odpo­wie­dzial­no­ści za nie­miec­kie obo­zy śmier­ci, jako prze­ina­cza­nie Holocaustu

“Holo­caust distor­tion,”  “Attempts to blur the respon­si­bi­li­ty for the esta­bli­sh­ment of con­cen­tra­tion and death camps devi­sed and ope­ra­ted by Nazi Ger­ma­ny by put­ting bla­me on other nations or eth­nic groups.”

(https://www.holocaustremembrance.com/wor­king-defi­ni­tion-holo­caust-denial-and-distor­tion)

Co wię­cej oskar­ża­nie Pola­ków o spraw­stwo holo­kau­stu zosta­ło uzna­ne za część zaprze­cze­nia i prze­ina­cze­nia holo­kau­stu w robo­czej  defi­ni­cji nt anty­se­mi­ty­zmu przy­ję­tej przez wła­dze Kana­dy: Czy­ta­my tam w punk­cie pią­tym m.in.

Wor­king Defi­ni­tion of Holo­caust Denial and Distortion

Distor­tion of the Holo­caust refers, inter alia, to:

5. Attempts to blur the respon­si­bi­li­ty for the esta­bli­sh­ment of con­cen­tra­tion and death camps devi­sed and ope­ra­ted by Nazi Ger­ma­ny by put­ting bla­me on other nations or eth­nic groups.

O wszyst­kim tym, jako oso­ba będą­ca człon­kiem tak zaszczyt­ne­go gre­mium, jak Friends of Simon Wie­sen­thal Center’s Sena­te p. Dr. David Rakow­ski powi­nien wie­dzieć, mimo to, w swo­im liście nadal uży­wa anty­pol­skich kliszy.

W jakim celu? Moż­na się jedy­nie domy­ślać, z pew­no­ścią nie sprzy­ja to jed­nak budo­wie mostów i poro­zu­mie­nia mię­dzy naszy­mi naro­da­mi licz­nie repre­zen­to­wa­ny­mi rów­nież tutaj w Kanadzie.

(ak)