Coraz wię­cej kor­po­ra­cji odma­wia obsłu­gi­wa­nia ludzi uzna­nych (słusz­nie lub nie) za współ­cze­snych paria­sów. — anty­se­mi­tów, “faszy­stów”, supre­ma­si­stów, co przy­po­mi­na w dzia­ła­niu chiń­ską meto­dę kre­dy­tu spo­łecz­ne­go, lecz bez okre­ślo­nej, wyraź­nej ewa­lu­acji i bez moż­li­wo­ści odwo­ław­czych. O nowej “kon­wer­gen­cji sys­te­mów” mówi Andrzej Kumor