Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Pro­ge­ni­tu­ra ube­ków coraz śmie­lej zaczy­na wybie­lać “doko­na­nia” swych przod­ków, usto­sun­ko­wa­na i kosmo­po­li­tycz­na usi­łu­je po raz dru­gi znisz­czyć pamięć o powo­jen­nych żoł­nier­zach wol­nej Pol­ski. Pamię­taj­my! Cześć i Chwa­ła Boha­te­rom 1 mar­ca Naro­do­wy Dzień Pamię­ci Żoł­nie­rzy Wyklętych