Wła­dze Onta­rio zwró­ci­ły się w nie­dzie­lę po połu­dniu do szpi­ta­li w pro­win­cji o odło­że­nie wszyst­kich nie pil­nych ope­ra­cji i zabiegów.

Mini­ster zdro­wia Chri­sti­ne Eliot w swo­im twe­ecie poin­for­mo­wa­ła, że rząd “zachę­ca” szpi­ta­le do roz­po­czę­cia wdra­ża­nia kolej­nych kro­ków swo­ich pla­nów pandemicznych.

W ramach tych przed­się­wzięć szpi­ta­le powin­ny ponow­nie “z wiel­ką ostroż­no­ścią” roz­wa­żyć prze­su­nię­cie mniej nagłych ope­ra­cji, aby być przy­go­to­wa­nym na  przy­ję­cie  pacjen­tów Covid-19

REKLAMA

Onta­rio ogło­si­ło też w nie­dzie­lę zamknię­cie wszyst­kich kasyn.