. „Nacjo­na­li­ści kola­bo­ro­wa­li z Niem­ca­mi i urzą­dza­li polo­wa­nia na Żydów. Ini­cja­to­rzy tego pro­jek­tu to wy”
W Sej­mie trwa dys­ku­sja nad oby­wa­tel­ską ini­cja­ty­wą usta­wo­daw­czą – STOP447. Poseł Lewi­cy Maciej Koniecz­ny zaata­ko­wał posłów i śro­do­wi­sko Kon­fe­de­ra­cji, któ­re sto­ją za pro­jek­tem. Zarzu­cił m.in., że są spad­ko­bier­ca­mi „nacjo­na­li­stów kola­bo­ru­ją­cych z Niem­ca­mi i urzą­dza­ją­cych polo­wa­nia na Żydów”. — czy­ta­my w Naj­wyż­szym Cza­sie.
Pod­czas swo­je­go wystą­pie­nia Koniecz­ny prze­ko­ny­wał, że Kon­fe­de­ra­cji nie inte­re­su­je ludz­ka krzyw­da, tyl­ko szczu­cie na dru­gie­go czło­wie­ka. Jako przy­kład podał rze­ko­me nie­in­te­re­so­wa­nie się przez Kon­fe­de­ra­cję tema­tem reprywatyzacji.

– Skraj­na pra­wi­ca chce roz­krę­cać anty­se­mic­ką kam­pa­nię. Oto tutaj cho­dzi – twier­dzi Konieczny.

W dal­szej czę­ści prze­mó­wie­nia Koniecz­ny coraz wście­klej ata­ko­wał Kon­fe­de­ra­cję. Twier­dzi też, że Pol­sce nic nie gro­zi w związ­ku z usta­wą 447 Just.

Reklama

– (…) Tak było, gdy nacjo­na­li­ści kola­bo­ro­wa­li z Niem­ca­mi i urzą­dza­li polo­wa­nia na Żydów. Ini­cja­to­rzy tego pro­jek­tu to wy, sta­je­cie w jed­nym sze­re­gu z tymi siew­ca­mi nie­na­wi­ści – zwra­cał się do Konfederacji.

Całe wystą­pie­nie do obej­rze­nia na kana­le NCzasTV.