Wysta­wa w dużej mie­rze opar­ta na pamiąt­kach obo­zo­wych zgro­ma­dzo­nych przez więź­nia obo­zów w Koziel­sku i Gria­zow­cu, por. Alek­san­dra Witli­ba. Dary te rok temu prze­ka­za­li miesz­ka­ją­cy w Toron­to bli­scy porucz­ni­ka. — pisze na swym pro­fi­lu na FB Krzysz­tof Grzel­czyk kon­sul gene­ral­ny RP w Toronto

Udo­stęp­nio­na w Inter­ne­cie fil­mo­wa wysta­wa Kor­de­gar­dy. Gale­rii Naro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry pt. Nie­pa­mię­ci to arty­stycz­na opo­wieść o życiu pol­skich jeń­ców – więź­niów sowiec­kich łagrów. Ocza­mi arty­stów – ska­zań­ców przy­glą­da­my się ich dra­ma­tycz­nej obo­zo­wej codzien­no­ści. Pre­zen­to­wa­ne w inter­ne­cie pra­ce arty­stów – żoł­nie­rzy, któ­rzy prze­szli przez łagry Sta­ro­biel­ska, Koziel­ska, Paw­lisz­cze­wa Boru, Gria­zow­ca, Komi i Peczo­ry – pocho­dzą z kolek­cji Muzeum Katyń­skie­go, Muzeum Archi­die­ce­zji i Muzeum Naro­do­we­go w Warszawie.

Na zbiór skła­da się, cudem oca­la­ły, zespół rysun­ków prze­cho­wa­nych i wynie­sio­nych z łagru w pudeł­ku na sza­chy, nale­żą­cy do Alek­san­dra Witli­ba (1910–1982), więź­nia obo­zów w Koziel­sku i Gria­zow­cu, przed woj­ną nauczy­cie­la i dyrek­to­ra szkoły.

1 kwiet­nia 2019 r. w Kon­su­la­cie Gene­ral­nym RP w Toron­to nastą­pi­ło prze­ka­za­nie bez­cen­nych doku­men­tów, zgro­ma­dzo­nych przez oca­lo­ne­go z Katy­nia ppor. Alek­san­dra Witli­ba, więź­nia obo­zów w Koziel­sku i Gria­zow­cu. Dzia­ła­jąc w imie­niu Muzeum Woj­ska Pol­skie­go, Kon­sul Gene­ral­ny Krzysz­tof Grzel­czyk pod­pi­sał umo­wę o przy­ję­ciu daru od dzie­ci zmar­łe­go podporucznika.

 

Rela­cja Goń­ca z tam­te­go wydarzenia:

Pol­ski skarb prze­ka­za­ny do Warszawy