Oby­wa­tel­ski pro­jekt usta­wy o ochro­nie mie­nia bez­dzie­dzicz­ne­go “STOP447”; tra­fił do dal­szych prac w komi­sji spra­wie­dli­wo­ści i praw czło­wie­ka — zde­cy­do­wał w czwar­tek w gło­so­wa­niu Sejm. Więk­szość sej­mo­wa nie zgo­dzi­ła się na odrzu­ce­nie pro­jek­tu w I czytaniu.

Pod­czas pierw­sze­go czy­ta­nia pro­jek­tu w śro­dę zgło­szo­no wnio­ski o odrzu­ce­nie pro­jek­tu oraz o nie­zwłocz­ne przy­stą­pie­nie do dru­gie­go czy­ta­nia bez odsy­ła­nia do komisji.

W gło­so­wa­niu posło­wie nie zgo­dzi­li się na odrzu­ce­nie w I czy­ta­niu pro­jek­tu usta­wy; za odrzu­ce­niem było 179 posłów, prze­ciw 259, a 15 osób wstrzy­ma­ło się od gło­su. Sejm nie zgo­dził się też na bez­zwłocz­ne przy­stą­pie­nie do II czy­ta­nia; za tym wnio­skiem było 26 posłów, prze­ciw — 420, od gło­su wstrzy­ma­ło się 7 osób. Mar­sza­łek Sej­mu Elż­bie­ta Witek poin­for­mo­wa­ła, że odrzu­ce­nie tego wnio­sku ozna­cza skie­ro­wa­nie pro­jek­tu do komi­sji spra­wie­dli­wo­ści i praw człowieka.

Oby­wa­tel­ski pro­jekt usta­wy o ochro­nie wła­sno­ści w Pol­sce przed rosz­cze­nia­mi doty­czą­cy­mi mie­nia bez­dzie­dzicz­ne­go (“Stop 447”) popar­ło 200 tys. oby­wa­te­li w odpo­wie­dzi na ame­ry­kań­ską usta­wę “Just 447”. Repre­zen­tant Komi­te­tu Ini­cja­ty­wy Usta­wo­daw­czej, pre­zes sto­wa­rzy­sze­nia Marsz Nie­pod­le­gło­ści Robert Bąkie­wicz prze­ko­ny­wał pod­czas śro­do­wej deba­ty w Sej­mie, że ewen­tu­al­na reali­za­cja bez­pod­staw­nych rosz­czeń mająt­ko­wych wysu­wa­nych wobec nasze­go kra­ju, ozna­cza­ła­by gospo­dar­cze trzę­sie­nie ziemi.

Poseł PiS Arka­diusz Mular­czyk zapew­nił, że pro­blem mie­nia bez­spad­ko­we­go w Pol­sce “fak­tycz­nie nie ist­nie­je”. Według nie­go, usta­wa 447 nie wią­że się z powsta­niem żad­nych kon­kret­nych rosz­czeń wobec jakie­go­kol­wiek kra­ju i nie prze­wi­du­je sank­cji. “Dla­te­go stra­sze­nie pol­skie­go spo­łe­czeń­stwa usta­wą 447 przez część śro­do­wisk poli­tycz­nych, oce­niam jako wyso­ce nie­od­po­wie­dzial­ne. Jest dla nas jasne, że temat ten jest trak­to­wa­ny dla tego śro­do­wi­ska jako pali­wo poli­tycz­ne i spo­sób zbu­do­wa­nia popar­cia poli­tycz­ne­go” — mówił Mularczyk.

Według Rober­ta Kro­piw­nic­kie­go (KO) pro­jekt “nie nada­je się do dal­szych prac”; poseł zło­żył wnio­sek o jego odrzu­ce­nie w pierw­szym czy­ta­niu pod­kre­śla­jąc, że “mie­nie bez­dzie­dzicz­ne w Pol­sce jest ure­gu­lo­wa­ne”. “Wie­my kto je odzie­dzi­czył, naj­czę­ściej był to Skarb Pań­stwa, i Skarb Pań­stwa jest jego wła­ści­cie­lem. I nie ma pro­ble­mu z mie­niem bez­dzie­dzicz­nym” — oce­nił poseł. “Robie­nie takiej usta­wy, jest dzia­ła­niem, któ­re ma nas skon­flik­to­wać z róż­ny­mi śro­do­wi­ska­mi” — dodał.

Krzysz­tof Paszyk (PSL-Kuki­z15) zapro­po­no­wał, aby pro­jek­to­wi “dać szan­sę” i skie­ro­wać do dal­szych prac w komi­sji. Zwró­cił uwa­gę, że to pro­jekt oby­wa­tel­ski, wzo­ro­wa­ny na pro­jek­cie usta­wy “Anty447”, któ­ry w poprzed­niej kaden­cji Sej­mu zło­żył klub Kukiz’15.

Wice­szef koła Kon­fe­de­ra­cja i kan­dy­dat par­tii na pre­zy­den­ta Krzysz­tof Bosak pod­kre­ślił, że jego ugru­po­wa­nie ocze­ku­je­my poważ­nej dys­ku­sji, a nie zaprze­cza­nia ist­nie­nia pro­ble­mu. “Ochro­na pol­skiej wła­sno­ści nie jest anty­se­mi­ty­zmem. Popar­cie tej usta­wy jest obo­wiąz­kiem każ­de­go sza­nu­ją­ce­go i chro­nią­ce­go pol­ską wła­sność pol­skie­go par­la­men­ta­rzy­sty” — prze­ko­ny­wał. Poseł zarzu­cił MSZ, że mil­cza­ło, kie­dy w Ame­ry­ce była uchwa­lo­na usta­wa 447. Zauwa­żył, że pre­zy­dent Andrzej Duda i pre­mier Mate­usz Mora­wiec­ki “za każ­dym razem, jak poja­dą do Ame­ry­ki, mil­czą na ten temat”.

Maciej Koniecz­ny (Lewi­ca) oce­nił, że posło­wie Kon­fe­de­ra­cji nie inte­re­su­ją się tym, że w ramach repry­wa­ty­za­cji “od lat wyrzu­ca się ludzi z domów i robią to Pola­cy, na pod­sta­wie pol­skie­go pra­wa i decy­zji pol­skich sądów”. “Tym się nie zaj­mu­je­cie, bo was nie inte­re­su­je ludz­ka krzyw­da, was inte­re­su­je tyl­ko szczu­cie na obcych” — mówił do posłów Kon­fe­de­ra­cji. Prze­ko­ny­wał, że Pol­ska jest nie­pod­le­głym kra­jem, a nie “ame­ry­kań­ską kolo­nią”, a “skraj­na pra­wi­ca chce roz­pę­tać anty­se­mic­ką kampanię”.

Rzecz­nicz­ka PiS Ani­ta Czer­wiń­ska powie­dzia­ła w śro­dę PAP, że klub PiS opo­wia­da się za skie­ro­wa­niem pro­jek­tów oby­wa­tel­skich, w tym “STOP447”, do dal­szych prac w komi­sjach. “O tym czy dany pro­jekt uzy­ska nasze popar­cie, będzie moż­na mówić po zakoń­czo­nych pra­cach w komi­sjach i nie­zbęd­nych ana­li­zach” — poin­for­mo­wa­ła. (PAP)

Karol Kostrze­wa