Sku­tecz­ność rem­de­si­wi­ru fir­my Gile­ad i innych leków o zmie­nio­nym prze­zna­cze­niu będzie moż­na udo­wod­nić w cią­gu 3 do 4 mie­się­cy, mówi jeden z wio­dą­cych ekspertów

Czo­ło­wy eks­pert koro­na­wi­ru­sa w Korei Połu­dnio­wej powie­dział, że ramy cza­so­we sku­tecz­ne­go lecze­nia Covid-19 mogą być znacz­nie krót­sze niż to, co jest potrzeb­ne do opra­co­wa­nia szcze­pion­ki, i wyróż­nił rem­de­si­vir Gile­ad Scien­ces jako obie­cu­ją­ce­go kandydata.
Dr Kim Woo Joo, któ­ry  prze­wod­ni­czy wysił­kom anty­pan­de­micz­nym w Korei Połu­dnio­wej na Covid-19 oraz Mers w 2015 r., powie­dział, że „nie był­by zbyt opty­mi­stycz­ny” co do moż­li­wo­ści uzy­ska­nia szcze­pion­ki na Covid-19 w cią­gu naj­bliż­szych 18 mie­się­cy, ale są dowo­dy na sku­tecz­ność rem­de­si­wi­ru, eks­pe­ry­men­tal­ne­go leku prze­ciw­wi­ru­so­we­go opra­co­wa­ne­go w celu lecze­nia m.in. ebo­li i HIV.
Kim dodał, że Naro­do­wy Szpi­tal Uni­wer­sy­tec­ki w Seu­lu oraz Ame­ry­kań­ski Naro­do­wy Insty­tut Aler­gii i Cho­rób Zakaź­nych, kie­ro­wa­ny przez dr Antho­ny­’e­go Fau­cie­go  — współ­pra­co­wa­ły w celu prze­te­sto­wa­nia remdesiviru.

Sta­ty­sty­ki ogło­szo­ne w czwar­tek w szpi­ta­lu w Chi­ca­go sto­su­ją­cym rem­de­si­vir w lecze­niu cięż­kich przy­pad­ków Covid-19 mówią, że obser­wo­wa­no szyb­kie wyle­cze­nie gorącz­ki i pro­ble­mów odde­cho­wych, a więk­szość pacjen­tów zosta­ła wypi­sa­na w cią­gu tygodnia.

W związ­ku z donie­sie­nia­mi cena akcji Gile­ad wzro­sła o pra­wie 15 pro­cent. Fir­ma ma sie­dzi­bę w Foster City w Kalifornii.

Kim wspo­mniał tak­że o chlo­ro­fe­nie, leku prze­ciw­ko mala­rii, jako innym obie­cu­ją­cym kandydacie.

Tym­cza­sem szczep koro­na­wi­ru­sa ziden­ty­fi­ko­wa­ny w Indiach zawie­ra muta­cję, któ­ra może pod­wa­żyć obec­ne wysił­ki na rzecz opra­co­wa­nia szczepionki.

Bada­nia kli­nicz­ne nad szcze­pion­ka­mi już roz­po­czę­ły się w Chi­nach i Sta­nach Zjed­no­czo­nych, ale muta­cja RDB może powo­do­wać więk­szą nie­pew­ność co do osta­tecz­ne­go wyniku.

Cią­gła muta­cja koro­na­wi­ru­sa ozna­cza, że ​​szcze­pion­ka będzie wyma­gać okre­so­wych testów i aktualizacji.