„Skła­da­my naj­szczer­sze kon­do­len­cje rodzi­nom i przy­ja­cio­łom miesz­kań­ców”, naó­i­sa­ła admi­ni­stra­cja The Down­sview Long-Term Care Cen­ter na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej w nie­dzie­lę rano.

Cen­trum poin­for­mo­wa­ło rów­nież, że ma 59 miesz­kań­ców i 74 pra­cow­ni­ków z potwier­dzo­ny­mi przy­pad­ka­mi COVID-19.

Od 27 kwiet­nia licz­ba zgo­nów miesz­kań­ców z powo­du COVID-19 sta­le rośnie.

Reklama

Cen­trum odno­to­wa­ło tak­że w zeszłym tygo­dniu śmierć pra­cow­ni­ka wspar­cia oso­bi­ste­go (PSW) . 59-let­nia Sha­ron Roberts pra­co­wa­ła jako PSW przez ponad dwie deka­dy w Down­sview Long-Term Care Center.

Fir­ma pro­wa­dzą­ca dom  zapew­nia, że ​​prze­strze­ga wszyst­kich prze­pi­sów zdro­wia publicz­ne­go, aby powstrzy­mać wybuch epidemii.

„Wszy­scy miesz­kań­cy nasze­go zakła­du, któ­rzy uzy­ska­li pozy­tyw­ny wynik testu, są izo­lo­wa­ni zgod­nie z prze­pi­sa­mi doty­czą­cy­mi zdro­wia publicz­ne­go” . „Wszy­scy pra­cow­ni­cy z pozy­tyw­nym wyni­kiem testu są w domu w izo­la­cji.” — czytamy.

Obiekt zawie­sił wszel­kie nie­istot­ne wizy­ty i cały per­so­nel nosi środ­ki ochro­ny osobistej.

Down­sview Long-Term Care Cen­ter znaj­du­je się przy 3595 Keele Stre­et i jest wła­sno­ścią  Gem Heal­th­ca­re Gro­up z sie­dzi­bą w Halifax.