Mia­sto Toron­to zaczę­ło ponow­nie otwie­rać High Park o 20.00 w nie­dzie­lę wie­czo­rem ponie­waż drze­wa wiśnio­we przekwitły

W fil­mie opu­bli­ko­wa­nym na Twit­te­rze bur­mistrz John Tory powie­dział, że park zosta­nie w peł­ni otwar­ty w ponie­dzia­łek, ale odwie­dza­ją­cy nadal będą pod­le­gać zasa­dom dystan­su spo­łecz­ne­go i innym prze­pi­som doty­czą­cym koronawirusa.

Park został zamknię­ty, aby zapo­biec roz­prze­strze­nia­niu się COVID-19 w krót­kim okre­sie, kie­dy drze­wa wiśni kwit­ną co przy­cią­ga tysią­ce odwiedzających.


Bur­mistrz podzię­ko­wał  miesz­kań­com i pra­cow­ni­kom mia­sta za dopil­no­wa­nie, aby zamknię­cie prze­bie­gło zgod­nie z planem.