Ponie­waż kra­je zaczy­na­ją stop­nio­wo łago­dzić ogra­ni­cze­nia podró­ży, Lufthan­sa pla­nu­je zaofe­ro­wać  w tygo­dniu  trzy loty non-stop z Toron­to do Frank­fur­tu iz powro­tem od 3 czerw­ca poin­for­mo­wa­li przed­sta­wi­cie­le nie­miec­kiej linii lotniczej.

Dodat­ko­we loty do innych miejsc  w Kana­dzie, w tym do Mont­re­alu i Van­co­uver, są rów­nież pla­no­wa­ne  póź­niej latem, powie­dział Hans DeHa­an,   dyrek­tor Gru­py Lufthan­sa w Kanadzie.

Pierw­szy lot z Toron­to odle­ci z Frank­fur­tu 3 czerw­ca, i ten sam samo­lot wró­ci do Nie­miec następ­ne­go dnia, DeHa­an powie­dział Radio Cana­da International.

Reklama

W świe­tle mniej­szej licz­by pasa­że­rów, któ­rzy zosta­ną posa­dze­ni jak naj­da­lej od sie­bie samo­lo­ty pasa­żer­skie będą mogły prze­wo­zić wię­cej ładun­ków. Wszy­scy pasa­że­ro­wie przez cały czas trwa­nia lotu będą mueisli mieć maski na twarzach

 

Lufthan­sa Gro­up, w skład któ­rej wcho­dzą Lufthan­sa, Swiss, Austrian Air­li­nes i Brus­sels Air­li­nes, pla­nu­je w przy­szłym mie­sią­cu obsłu­żyć 106 euro­pej­skich lot­nisk docelowych.