Od 1 sierp­nia ceny gazu dla gospo­darstw domo­wych w tary­fie naj­więk­sze­go sprze­daw­cy — PGNIG Obrót Deta­licz­ny — rosną o ponad 12,4 proc. Pre­zes URE zatwier­dził w pią­tek zmia­nę tary­fy. PGNiG uza­sad­ni­ło wnio­sek o pod­wyż­kę rosną­cy­mi cena­mi zaku­pu gazu na rynku.

Zgod­nie z wyli­cze­nia­mi regu­la­to­ra, w nowej tary­fie dla tzw. kuchen­ko­wi­czów, czy­li gospo­darstw, gdzie gaz jest uży­wa­ny tyl­ko do przy­go­to­wa­nia posił­ków, wzrost mie­sięcz­nych rachun­ków będzie rzę­du 1 zł. Dla odbior­ców uży­wa­ją­cych gazu rów­nież do pod­grze­wa­nia wody użyt­ko­wej mie­sięcz­ny rachu­nek wzro­śnie śred­nio o nie­ca­łe 7 zł. Nato­miast odbior­cy uży­wa­ją­cy gazu tak­że do ogrze­wa­nia muszą się liczyć śred­nio ze wzro­stem rachun­ku o 20 zł miesięcznie.

Nowa tary­fa ma obo­wią­zy­wać do koń­ca 2021 r. To już dru­ga pod­wyż­ka tary­fy PGNiG OD dla gospo­darstw domo­wych w tym roku — w kwiet­niu wzro­sła ona o 5,6 proc. Rów­nież z począt­kiem 2021 r. tary­fa PGNiG OD poszła w górę — o 2,9 proc. Gospo­dar­stwa domo­we to jedy­na gru­pa odbior­ców, dla któ­rej tary­fy zatwier­dza regulator.

Jak poin­for­mo­wał URE, w lip­cu PGNiG OD ponow­nie zwró­ci­ła się do regu­la­to­ra o pod­wyż­kę tary­fy, moty­wu­jąc to dal­szym wzro­stem cen zaku­pu gazu na Towa­ro­wej Gieł­dzie Ener­gii, któ­ra sta­no­wi głów­ne źró­dło zaku­pów spół­ki. Od roku na TGE, podob­nie jak i na innych ryn­kach euro­pej­skich, ceny gazu nie­ustan­nie rosną.

reklama

Od czerw­ca 2020 r. do czerw­ca 2021 r. śred­nie ceny gazu na ryn­ku spot TGE wzro­sły nie­mal o 400 proc., w kon­trak­tach ter­mi­no­wych na III kwar­tał 2021 r. ceny w cią­gu roku sko­czy­ły o nie­mal 350 proc., a na IV kwar­tał 2021 r. — o pra­wie 160 proc.

Jak zwra­ca uwa­gę URE, nie zmie­nią się staw­ki opłat dys­try­bu­cyj­nych ope­ra­to­ra naj­więk­sze­go sys­te­mu dys­try­bu­cyj­ne­go gazu — Pol­skiej Spół­ki Gazow­nic­twa. Ozna­cza to, że wzrost całe­go rachun­ku za gaz będzie niż­szy od wzro­stu ceny same­go paliwa.(PAP)