Poby­tu sta­łe­go nie tra­ci się po 6 mie­sią­cach od opusz­cze­nia Kana­dy. Tak było kie­dyś, choć do dziś wie­le osób jest prze­ko­na­nych, że zosta­nie im ode­bra­na sta­ła rezy­den­cja, jeśli wybio­rą się poza Kana­dę na kil­ka miesięcy.

Znam nawet kobie­tę, któ­ra w oba­wie o utra­tę poby­tu w Kana­dzie (zamiesz­ku­je obec­nie w Mia­mi w USA), zmu­szo­na jest do czę­ste­go podró­żo­wa­nia do Kana­dy po 6‑miesięcznej nie­obec­no­ści w Toron­to. Zna­jo­mi pod­po­wie­dzie­li jej, że takie są zasa­dy zacho­wa­nia poby­tu w Kana­dzie. Moż­na sobie tyl­ko wyobra­zić, ile musi ona nie­po­trzeb­nie wydać na bile­ty lot­ni­cze. W dodat­ku towa­rzy­szy jej mał­żo­nek, oby­wa­tel kana­dyj­ski, a zatem pobyt sta­ły nie zosta­nie jej ode­bra­ny nawet po dłuż­szej nie­obec­no­ści w Kanadzie.

Jak wyglą­da ta spra­wa w świe­tle obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów? Para­graf 28 Kodek­su pra­wa imi­gra­cyj­ne­go Kana­dy opi­su­je, jakie warun­ki muszą być speł­nio­ne, by sta­ły rezy­dent Kana­dy nie stra­cił poby­tu sta­łe­go. Jesz­cze do tej pory wie­le osób jest prze­ko­na­nych, kie­ru­jąc się sta­ry­mi zasa­da­mi, że pobyt tra­ci się już po 6 mie­sią­cach nie­obec­no­ści w Kana­dzie, jed­nak pra­wo zmie­ni­ło się i obli­ga­cja rezy­denc­ka zosta­ła zmie­nio­na na korzyść imigrantów.

Reklama

Pra­wo kana­dyj­skie wyma­ga, by oso­ba prze­by­wa­ła w Kana­dzie fizycz­nie 730 dni, by utrzy­mać pobyt sta­ły w okre­sie ostat­nich pię­ciu lat. A zatem moż­na być poza Kana­dą przez trzy lata i nie stra­cić sta­łe­go sta­tu­su. Ponad­to kana­dyj­ski rezy­dent prze­by­wa­ją­cy za gra­ni­cą nie tra­ci sta­łe­go poby­tu, jeśli zamiesz­ku­je poza Kana­dą z kana­dyj­skim oby­wa­te­lem – żoną, mężem, dziec­kiem, part­ne­rem w rela­cji konkubinatu.

Oso­by pra­cu­ją­ce poza Kana­dą dla kana­dyj­skiej kor­po­ra­cji czy dla kana­dyj­skie­go rzą­du tak­że nie tra­cą pra­wa sta­łe­go zamiesz­ka­nia, nawet jeśli pozo­sta­ją poza Kana­dą przez wie­le lat.

Ponad­to bra­ne są pod uwa­gę wszel­kie­go rodza­ju huma­ni­tar­ne oko­licz­no­ści spra­wy, a zatem przy­kła­do­wo, jeśli oso­ba prze­by­wa­ła poza Kana­dą z przy­czyn nie­za­leż­nych od sie­bie i pra­gnie po latach powró­cić do Kana­dy jako sta­ły rezy­dent, pobyt sta­ły nie zosta­nie ode­bra­ny. Oczy­wi­ście decy­zja final­na zale­ży od urzęd­ni­ka, wie­le jed­nak podob­nych spraw jest roz­pa­try­wa­nych pozytywnie.

Pobyt sta­ły może być tak­że ode­bra­ny na tere­nie Kana­dy oso­bie, któ­ra popeł­ni­ła wykro­cze­nie kryminalne.

Co robić w przy­pad­kach ode­bra­nia sta­tu­su sta­łe­go rezy­den­ta? Oso­ba posia­da­ją­ca pobyt sta­ły ma pra­wo odwo­ły­wać się od tej decy­zji zgod­nie z para­gra­fem 63(4).

Iza­be­la Embalo

Licen­cjo­no­wa­ny dorad­ca pra­wa imigracyjnego

Nota­riusz-Com­mis­sio­ner of Oath

tel. (416) 5152022 E‑mail: emiz@live.ca

www.emigracjakanada. net