Dla­cze­go dosta­je­my decy­zje odmow­ne? W zależ­no­ści od pro­gra­mu imi­gra­cyj­ne­go, urzęd­nik imi­gra­cyj­ny wyda­ją­cy decy­zje ma więk­szą lub mniej­szą swo­bo­dę decy­do­wa­nia. A zatem decy­zja zale­ży od tego, czy tra­fi się nam oso­ba życz­li­wa, wyro­zu­mia­ła, a może urzęd­nik bar­dziej suro­wy, może taki któ­ry zupeł­nie ina­czej zin­ter­pre­tu­je spra­wę. Naj­pew­niej­sze są spra­wy np. na punk­ty, bo tu mamy okre­ślo­ne regu­ły i jeśli kan­dy­dat speł­nia wymo­gi oraz przed­sta­wi odpo­wied­nią doku­men­ta­cję, zazwy­czaj szan­sa jest wyko­rzy­sta­na w pełni.

Decy­zję odmow­ną moż­na otrzy­mać z nastę­pu­ją­cych powodów:

– zmia­na prze­pi­sów i pra­wo dzia­ła­ją­ce retroaktywnie,

– brak odpo­wied­niej doku­men­ta­cji, dowo­dów na speł­nie­nie kry­te­riów prawnych,

– poda­wa­nie nie­praw­dzi­wych infor­ma­cji w podaniu,

– nie­ko­rzyst­na inter­pre­ta­cja sytu­acji imi­gran­ta przez urzęd­ni­ka imi­gra­cyj­ne­go (nega­ti­ve discretion),

– rekord kry­mi­nal­ny lub popeł­nie­nie wykro­cze­nia praw­ne­go w cza­sie roz­pa­try­wa­nia wniosku,

– nie­do­sła­nie wyma­ga­nej doku­men­ta­cji na czas (czę­sto urząd daje ter­min, w jakim nale­ży dosłać wyma­ga­ną dokumentację),

– w poda­niach inter­ne­to­wych, pro­ble­my tech­nicz­ne stro­ny, np. brak załącznika,

– stan zdrowia,

– nie­prze­ko­na­nie urzęd­ni­ka o praw­dzi­wo­ści i kon­ty­nu­acji relacji,

– zła­ma­nie umo­wy spon­sor­skiej (spon­sor­ship default),

– nie­do­sto­so­wa­nie się do porad swo­je­go reprezentanta.

Wymie­ni­łam naj­częst­sze powo­dy, jakie przy­cho­dzą mi obec­nie do gło­wy. Cza­sem powo­dem wyda­nia decy­zji odmow­nej może być jakaś drob­nost­ka. Dla­te­go waż­ne jest, by dokład­nie dosto­so­wać się do instruk­cji urzę­do­wych i, jeśli mają Pań­stwo swo­je­go praw­ne­go dorad­cę-repre­zen­tan­ta, do jego instruk­cji i wska­zó­wek. Nie­ste­ty, cza­sa­mi klien­ci nie słu­cha­ją swo­ich kon­sul­tan­tów i adwo­ka­tów, znam to ze swo­jej prak­ty­ki, a jak coś się nie uda, mają pre­ten­sje. Pamię­taj­cie pro­szę, że pra­wo imi­gra­cyj­ne opar­te jest w dużej czę­ści na zasa­dzie SELEKCJI. A zatem rząd kana­dyj­ski wybie­ra kan­dy­da­tów w opar­ciu o okre­ślo­ne zasa­dy praw­ne. Mogą się one nam podo­bać lub nie, musi­my się jed­nak do nich dostosować.

Mam obec­nie klien­ta, spon­so­ro­wa­ne­go przez kon­ku­bi­nę, któ­ry popeł­nił w Pol­sce kil­ka­krot­ne wykro­cze­nie – jaz­da w sta­nie nie­trzeź­wym. Czę­ste w Pol­sce. Mamy dużą szan­sę na kry­mi­nal­ną reha­bi­li­ta­cję, ale aby zosta­ła roz­pa­trzo­na pozy­tyw­nie, oso­ba taka musi poka­zać doku­men­ta­cję, że jest w peł­ni zre­ha­bi­li­to­wa­na, np. pra­ca spo­łecz­na, lecze­nie cho­ro­by alko­ho­lo­wej i inne. Nie mogę się dopro­sić o cho­ciaż­by jeden doku­ment, a czas reha­bi­li­ta­cji nad­cho­dzi. Takie sytu­acje nie nale­żą do rzad­ko­ści, choć muszę przy­znać, że więk­szość moich klien­tów wkła­da wie­le wysił­ku w to, byśmy poda­nie przy­go­to­wa­li jak naj­le­piej. Rozu­mie­ją, że to bar­dzo waż­ne. Jed­nak kie­dy wnio­sko­daw­ca sam lek­ce­wa­ży powa­gę swo­jej sytu­acji, to nikt tu nie pomo­że. Nale­ży pamię­tać, że suk­ces poda­nia imi­gra­cyj­ne­go zale­ży w dużej mie­rze od was samych, nie tyl­ko od szczę­ścia, na jakie­go tra­fi­cie ofi­ce­ra czy jakie­go macie repre­zen­tan­ta. Z puste­go i Salo­mon nie nale­je. Kry­mi­nal­ny rekord i brak reha­bi­li­ta­cji będzie naj­czę­ściej powo­dem odmowy.

Od decy­zji odmow­nych moż­na się odwo­łać. Tyl­ko po co, jeśli moż­na coś dobrze zała­twić za pierw­szym razem.

Iza­be­la Embalo

licen­cjo­no­wa­ny dorad­ca imigracyjny

KONTAKT: emiz@live.ca

Tel/text. 416–515-2022

http://www.emigracjakanada.net/www.emigracjakanada.net