Pre­mier Justin Tru­de­au ogło­sił w ponie­dzia­łek, że rząd fede­ral­ny roz­sze­rzy zasi­łek z tytu­łu reago­wa­nia kry­zy­so­we­go w Kana­dzie (CERB), szcze­gó­ły zosta­ną poda­ną w naj­bliż­szych dniach.

„Pra­cu­je­my nad roz­wią­za­niem, któ­re roz­sze­rzy korzy­ści dla osób, któ­re nie mogą jesz­cze wró­cić do pra­cy” — powie­dział Trudeau.

„Będzie­my mie­li wię­cej szcze­gó­łów w tym tygodniu.

reklama

Pre­zes Skar­bu Pań­stwa Jean-Yves Duc­los powie­dział , że   pro­gram będzie miał „nowe para­me­try” i zosta­nie dosto­so­wa­ny do „obec­ne­go kontekstu”.