Par­tia Kon­ser­wa­tyw­na pona­wia swój nacisk, aby zmu­sić rząd fede­ral­ny do znie­sie­nia  pozo­sta­łych ogra­ni­czeń COVID-19, argu­men­tu­jąc, że kraj musi odejść od wszel­kich środ­ków pan­de­micz­nych po dwóch latach  kry­zy­su zdrowotnego.

Par­tia zło­ży­ła wnio­sek w Izbie Gmin w czwar­tek – o zre­zy­gno­wa­nie ze środ­ków, takich jak nakaz szcze­pie­nia dla fede­ral­nych urzęd­ni­ków pań­stwo­wych, pra­cow­ni­ków trans­por­tu, per­so­ne­lu kana­dyj­skich sił zbroj­nych (CAF) i RCMP.

Rząd powie­dział już, że od 1 kwiet­nia usu­nie więk­szość ogra­ni­czeń zwią­za­nych z COVID zwią­za­nych z podró­ża­mi – takich jak testy przed przy­by­ciem i przy­mu­so­we kwa­ran­tan­ny – dla w peł­ni zaszcze­pio­nych podróżnych.

reklama

Cho­ciaż nie­któ­re ogra­ni­cze­nia zosta­ną zła­go­dzo­ne lub cał­ko­wi­cie znie­sio­ne, rząd nadal będzie blo­ko­wał podró­żo­wa­nie nie­szcze­pio­nym obco­kra­jow­com i będzie wyma­gał od wszyst­kich podróż­nych w samo­lo­tach i pocią­gach nosze­nia masek i oka­zy­wa­nia dowo­du szczepienia.

Kon­ser­wa­ty­ści chcą natych­mia­sto­we­go znie­sie­nia wszyst­kich środ­ków. Twier­dzą, że Kana­dyj­czy­cy zro­bi­li wystar­cza­ją­co dużo, aby powstrzy­mać roz­prze­strze­nia­nie się nowe­go koronawirusa.

Kon­ser­wa­tyw­na posłan­ka Melis­sa Lant­sman, kry­tyk trans­por­tu par­tii  powie­dzia­ła, że ​​nad­szedł czas, aby zli­kwi­do­wać wyma­ga­nia doty­czą­ce szcze­pień dla trans­gra­nicz­nych kie­row­ców cię­ża­ró­wek i innych pra­cow­ni­ków bran­ży trans­por­to­wej, ponie­waż sytu­acja COVID jest teraz znacz­nie łatwiej­sza do opa­no­wa­nia niż gdy nało­żo­no te ograniczenia.

„Czas przy­wró­cić Kana­dyj­czy­kom życie” – powie­dział Lant­sman. „Czas podą­żać za nauką”.

„Kana­dyj­czy­cy nie chcą być kon­tro­lo­wa­ni. Chcą odzy­skać kon­tro­lę nad swo­im życiem. Chcą odzy­skać wol­ność i chcą jej teraz”.
Zwra­ca­jąc się do Izby Gmin w spra­wie wnio­sku, mini­ster zdro­wia Jean-Yves Duc­los powie­dział, że rząd zda­je sobie spra­wę z tego, jak destruk­cyj­ne dla Kana­dyj­czy­ków były nie­któ­re z tych ogra­ni­czeń w cią­gu ostat­nich dwóch lat – ale zasu­ge­ro­wał, że w przy­pad­ku wyso­ce prze­no­śne­go warian­tu Omi­cron i jego pod­wa­rian­tu, BA .2, w obie­gu, jest zbyt wcze­śnie, aby odrzu­cić wszyst­kie ograniczenia.

 „COVID-19 jest nadal bar­dzo obec­ny w Kana­dzie i musi­my zacho­wać ostroż­ność. Sytu­acja epi­de­mio­lo­gicz­na w Kana­dzie popra­wia się, ale jest nie­sta­bil­na. Nie może­my tra­cić czujności”.