Komen­tu­je­my ostat­nie wypadki

Komen­tu­je­my przede wszyst­kim bez­sen­sow­ną tra­ge­dię w Bramp­ton, któ­ra poru­szy­ła ser­ca wie­lu miesz­kań­ców Ontario