Licz­ba pro­gra­mów pomo­co­wych i nowych ulg zwią­za­nych z dzia­ła­nia­mi anty pan­de­micz­ny­mi w Kana­dzie spra­wia, że tego­rocz­ny sezon podat­ko­wy. z pew­no­ścią owo­co­wał będzie więk­szą licz­bą pytań od osób roz­li­cza­ją­cych podat­ki. Z tego powo­du o opi­nię zwró­ci­li­śmy się do Jac­ka Suli­mier­skie­go z biu­ra księ­go­we­go Taxtro­nix   416.769.4558