Zdję­cie obra­żeń kol. Niem­czy­ka po zajściu

Po raz kolej­ny doszło do nie­przy­jem­ne­go incy­den­tu w pol­skim koście­le św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki w Toron­to. Po Mszy św. o godz. 9.30 w nie­dzie­lę 19.07 do oso­by ofe­ru­ją­cej płyn dezyn­fe­ku­ją­cy w wej­ściu pod­szedł mło­dy męż­czy­zna, i się­gnął ręką po koszyk na ofia­rę. Natych­miast zare­ago­wał sto­oją­cy obok nasz redak­cyj­ny kole­ga Janusz Niem­czyk, któ­ry rzu­cił się na zło­dzie­ja ten go jed­nak pocią­gnął do sie­bie na scho­dy i prze­wró­cił. Pan Janusz ude­rzył gło­wą o chodnik.