Rela­cja z pierw­szych 1.5‑godziny spo­tka­nia dys­ku­syj­ne­go na temat Ukra­iny w ramach Forum Polo­nii. Nagra­nie skoń­czy­ło się wraz z wyczer­pa­niem baterii 🙂