W USA budzą się demony

Ostat­nie wypad­ki w Keno­she świad­czą o postę­pu­ją­cej rady­ka­li­za­cji i pola­ry­za­cji ame­ry­kań­skie­go spo­łe­czeń­stwa, któ­ra wkrót­ce może unie­moż­li­wić nor­mal­ny pro­ces polityczny