Zakaz przy­lo­tu do Pol­ski samo­lo­tów z 46 państw ma zacząć obo­wią­zy­wać 2 wrze­śnia tego roku – wyni­ka z pro­jek­tu roz­po­rzą­dze­nia Rady Mini­strów w spra­wie zaka­zów w ruchu lot­ni­czym, opu­bli­ko­wa­ne­go w wyka­zie prac legi­sla­cyj­nych i pro­gra­mo­wych Rady Mini­strów. Cho­dzi m. in. o Fran­cję i Hiszpanię.

Zakaz zosta­nie wpro­wa­dzo­ny w związ­ku z zagro­że­niem roz­prze­strze­nia­nia się zaka­żeń wiru­sem SARS CoV‑2, w celu mini­ma­li­za­cji zagro­że­nia dla zdro­wia publicznego.

Do Pol­ski nie będą mogły przy­la­ty­wać samo­lo­ty m.in.  Hisz­pa­nii; Mek­sy­ku, Izra­ela; Kata­ru; Kuwej­tu;  Rumu­nii; Sta­nów Zjed­no­czo­nych Ameryki

REKLAMA

Zakaz lotów nie będzie obo­wią­zy­wał, jeże­li doty­czyć to będzie samo­lo­tów wyko­nu­ją­cych loty na zle­ce­nie albo za zgo­dą pre­mie­ra. Zakaz nie będzie doty­czył rów­nież lotów wojskowych.