Polka zatrzy­ma­na na kwa­ran­tan­nę hote­lo­wą pomi­mo peł­ne­go zaszczepienia

Cha­os na lot­ni­sku Pear­so­na w Toron­to spra­wił, że Pani Iwo­na przy­la­tu­jąc do Kana­dy z War­sza­wy w śro­dę 7 lip­ca zosta­ła skie­ro­wa­na na kwa­ran­tan­nę do przy­lot­ni­sko­we­go hote­lu mimo, że od ponie­dział­ku oso­by w peł­ni zaszcze­pio­ne nie muszą odby­wać kwa­ran­tan­ny. Pani Iwo­na posia­da potwier­dze­nie peł­ne­go zaszcze­pie­nia szcze­pion­ką Pfizer.