W Alber­cie i Saskat­che­wan zaob­ser­wo­wa­no odpływ miesz­kań­ców do innych pro­win­cji w związ­ku z pan­de­mią i zamknię­ciem gospodarki.

Ostat­nie dane sta­ty­stycz­ne doty­czą­ce migra­cji mię­dzy pro­win­cja­mi poka­zu­ją, że Alber­ta odno­to­wa­ła w dru­gim kwar­ta­le odpływ 2733 miesz­kań­ców. W przy­pad­ku Saskat­che­wan było to 2874. Obie pro­win­cje stra­ci­ły znacz­nie wię­cej miesz­kań­ców niż inne.

Z dru­giej stro­ny naj­więk­szy wzrost wystą­pił w Kolum­bii Bry­tyj­skiej — 7940, a tak­że w pro­win­cjach atlan­tyc­kich i w terytoriach.

Mimo spad­ku licz­by lud­no­ści na sku­tek migra­cji Alber­ta i Saskat­che­wan prze­wi­du­ją w tym roku nie­wiel­ki wzrost popu­la­cji. Przy­rost natu­ral­ny i imi­gra­cja mają odro­bić straty.

Pro­fe­sor Uni­ver­si­ty of Cal­ga­ry, Bla­ke Shaf­fer, mówi, że odpływ lud­no­ści z Alber­ty w histo­rii nie zda­rzał się czę­sto. Sta­ty­sty­ki się­ga­ją lat 60. ubie­głe­go wie­ku. Exo­dus nastę­po­wał pod koniec lat 80. i oko­ło roku 2016. W obu przy­pad­kach zja­wi­sko mia­ło zwią­zek z osła­bie­niem gospo­dar­ki i wzro­stem bezrobocia.

Obec­nie miesz­kań­com Alber­ty i Saskat­che­wan dały się we zna­ki pan­de­mia i rekor­do­wo niskie ceny ropy na ryn­kach świa­to­wych. Con­fe­ren­ce Board of Cana­da prze­wi­du­je, że gospo­dar­ka Alber­ty będzie naj­bar­dziej poszko­do­wa­na przez pan­de­mię — pro­win­cyj­ny PKB w 2020 roku może spaść o 11,3 proc. We wrze­śniu 53 proc. miesz­kań­ców Alber­ty poda­wa­ło, że nie ma pra­cy lub pra­cu­je na zmniej­szo­nym etacie.