Pro­win­cja Onta­rio ogło­si­ła, że w czwar­tek, 5 listo­pa­da przed­sta­wi swój budżet na 2020 r.

Pre­mier Doug Ford twier­dzi, że nowa usta­wa finan­so­wa zapew­ni bar­dzo potrzeb­ne wspar­cie rodzi­nom, pra­cow­ni­kom i pracodawcom.

„Aby roz­po­cząć dro­gę ku gospo­dar­cze­mu ozdro­wie­niu, potrze­bu­je­my zdro­wej siły robo­czej. Dla­te­go wła­śnie pod­czas tej pan­de­mii na pierw­szym miej­scu posta­wi­li­śmy zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo każ­de­go miesz­kań­ca Onta­rio ”- powie­dział Ford na ponie­dział­ko­wym brie­fin­gu doty­czą­cym COVID-19.

„Przy­wró­ce­nie ludzi do pra­cy, two­rze­nie więk­szej licz­by miejsc pra­cy i przy­cią­ga­nie inwe­sty­cji to rów­nież waż­ne prio­ry­te­ty nasze­go rzą­du. Nad­cho­dzą­cy budżet zapew­ni rów­no­wa­gę, któ­ra sku­pi się na dal­szej ochro­nie zdro­wia i bez­pie­czeń­stwa wszyst­kich, a jed­no­cze­śnie stwo­rze­niu odpo­wied­nich warun­ków dla nasze­go oży­wie­nia gospodarczego ”.

Mini­ster finan­sów Rod Phil­lips powie­dział, że budżet będzie trzy­let­nim pla­nem dzia­ła­nia na rzecz wal­ki z COVID-19, zapew­nia­jąc mapę dro­go­wą do napra­wy gospo­dar­czej po pandemii.

Pro­win­cja opóź­ni­ła swój budżet, któ­ry pier­wot­nie miał zostać opu­bli­ko­wa­ny w mar­cu, z powo­du pan­de­mii, a zamiast tego przed­sta­wi­la jedy­nie aktu­ali­za­cję fiskal­ną doty­czą­cą COVID-19.

Rząd postę­po­wo-kon­ser­wa­tyw­ny zapo­wie­dział w mar­cu, że do koń­ca roku finan­so­we­go 2020–2021  defi­cyt osią­gnie 20,5 miliar­da dolarów .

Phil­lips   w sierp­niu już stwier­dził, że z powo­du dodat­ko­wych wydat­ków wyma­ga­nych przez trwa­ją­cą pan­de­mię, licz­ba ta się­gnie 38,5 miliar­da dolarów.