W przeded­niu Wszyst­kich Świę­tych roz­ma­wia­my z nowym pro­bosz­czem naj­więk­szej polo­nij­nej para­fii o. Jac­kiem Noso­wi­czem OMI

Reklama