Walcz z komu­ną o cmen­ta­rze – zachę­ca Woj­ciech Cej­row­ski czy­tel­ni­ków swe­go pro­fi­lu spo­łecz­no­ścio­we­go. Trud­no się dzi­wić: sko­ro spraw­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne demon­stra­cje abor­cjo­ni­stów odby­wa­ją się bez prze­szkód pod pre­tek­stem „zgro­ma­dzeń spon­ta­nicz­nych”, to inwen­cji nie mogło zabrak­nąć tak­że kato­li­kom chcą­cym odwie­dzać gro­by bliskich.


„Spo­so­bów jest wie­le i będzie wię­cej – zmia­na nazwy na park, zdję­cie bra­my, wyję­cie przę­sła z ogro­dze­nia, zatrud­nie­nie wszyst­kich jako sprzą­ta­czy, lub gra­ba­rzy, lub jako ochro­nia­rzy, któ­rzy wcho­dzą patro­lo­wać, czy nie ma intru­zów, lub wcho­dzą jako Ochot­ni­cza Straż Pożar­na, na wezwa­nie pro­bosz­cza coś się pali…” – napi­sał podróż­nik, pisarz i autor pro­gra­mów telewizyjnych.

„Walcz o swoje”
W komen­ta­rzach zna­la­zły się rów­nież opi­sy nie­co­dzien­nych sytu­acji, któ­re pozwo­li­ły wie­lu oso­bom docho­wać tra­dy­cji odwie­dza­nia gro­bów w uro­czy­stość Wszyst­kich Świętych.

reklama

„U nas ktoś ukradł bra­mę i napi­sał, że zwró­ci 3 Listopada”;

„Wystar­czy się nie bać i po pro­stu iść na gro­by swo­ich bli­skich, ja tak wła­śnie uczy­ni­łem dziś w dniu Wszyst­kich Świę­tych, dwa razy, w dzień i wie­czo­rem jak co roku jak tra­dy­cja nakazuje”;

„Panie Woj­cie­chu byłam w Sie­dl­cach .ludzi trosz­kę .łań­cu­chy pozry­wa­ne parę bram otwar­tych … Tra­dy­cji sta­ło się zadość”;

Mag­da­le­na Maria Paluch W mar­ke­tach kolej­ki 1 kasa czyn­na do niej 15 osób to OK?

Paweł Pacho­ta Nasz pro­boszcz wczo­raj zde­mon­to­wał bra­my cmen­ta­rzy do reno­wa­cji 😉. Nie ma bra­my — nie moż­na zamknąć 🙂.

Paweł Mędrek Tak dla przypomnienia,między 10 a 12 przez płot cmen­ta­rzy ska­czą senio­rzy!!! /a kto nie ska­cze ten z pisu

Krzysz­tof Mar­kow­ski Ja dzis grob mamy odwie­dzi­łem. Niech mnie pocałuja…

Bar­tek Bie­lak Ale za to bie­dron­ki otwar­te do dru­giej w nocy 😅

Mar­cin Kazub Jaki pro­blem w tej “pan­de­mii” był z pod­ję­ciem takiej decy­zji tydzień wcze­śniej? Pyta­nie reto­rycz­ne. Mit pro­spo­łecz­ne­go PiS‑u padł już ostatecznie.

Ro Bert Dobre okre­śle­nie “Nowa Komuna”

Marek Mar­ko­wy … a skle­py budow­la­ne dziś oble­ga­ne, ludzie mają wol­ny week­end i spę­dza­ją je w markjetach 🙃

Alek­san­dra Oszma­niec E tam. Mogą sobie zamy­kać. Pło­ty niskie. Pozdrawiam. !

Mar­cin Taras “Wyrwij murom zęby krat
Zerwij kaj­da­ny, połam bat
A mury runą, runą, runą…See More

Damian Sza­far­czyk U Nas cmen­tarz pootwie­ra­ny i zamie­rzam tam jutro pójść bez kagańca