Jaki kolor pastyl­ki wybie­rasz — Andrzej Kumor w Two­je Radio Hamilton

O budo­wa­niu nowej toż­sa­mo­ści glo­ba­li­stycz­nej przy pomo­cy Can­cel Cul­tu­re i Black Lives Mat­ter na falach Two­je Radio z Hamil­ton roz­ma­wia­ją Jolan­ta Nóż­ka — gospo­darz pro­gra­mu oraz Andrzej Kumor.