Wszyst­kich Świę­tych Mis­sis­sau­ga 2020

Jak co roku przed figu­rą św. Jana Paw­ła II przy wej­ściu do kościo­ła św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be w Mis­sis­sau­dze w dzień Wszyst­kich Świę­tych i Dzień Zadusz­ny nie tyl­ko para­fia­nie zapa­la­ją zni­cze, dla zmar­łych, tam, w Pol­sce, któ­rych gro­bów nie mogą odwie­dzić, każ­dy znicz, każ­da lamp­ka pło­ną­ca tutaj przed kościo­łem, to pamięć o kimś zmar­łym spo­czy­wa­ją­cym w Polsce…