Dzień Dobry

Wciąż zmie­nia­ne są nazwy pomni­ków , par­ków, cmen­ta­rzy im Jana Paw­ła II na im ofiar Jana Paw­ła II a nawet bestii Jana Paw­ła II.

Tyl­ko Wasz por­tal i por­tal Kre­sy nagło­śni­ły tę spra­wę .Niko­go od pra­wa do lewa ta spra­wa nie obcho­dzi . Wysła­łem maile do kil­ku­dzie­się­ciu por­ta­li w tym TVP a tak­że mediów kato­lic­kich . Żad­nej reak­cji . Jak­by temat tabu .

Google są bezsilne .
A oto zmia­ny tyl­ko z ostat­niej chwili.
czytelnik