Oso­by chcą­ce podró­żo­wać praw­do­po­dob­nie będą musia­ły się zaszcze­pić zanim zosta­ną wpusz­czo­ne na pokład samo­lo­tów nie­któ­rych linii lotniczych

Zachę­ca­ją­ce wia­do­mo­ści o roz­wo­ju szcze­pio­nek dały liniom lot­ni­czym nadzie­ję, że wkrót­ce będą w sta­nie oży­wić zawie­szo­ne tra­sy lotów i odku­rzyć lukra­tyw­ne pla­ny tury­stycz­ne. W Austra­lii szef Qan­tas, naj­więk­szej linii lot­ni­czej w kra­ju, powie­dział, że gdy szcze­pion­ka wiru­so­wa sta­nie się sze­ro­ko dostęp­na, jego fir­ma praw­do­po­dob­nie będzie wyma­ga­ła od pasa­że­rów jej uży­cia, zanim będą mogli podró­żo­wać za gra­ni­cę lub lądo­wać w Australii.

Dyrek­tor gene­ral­ny Qan­tas, Alan Joy­ce, powie­dział, że roz­ma­wia ze swo­imi odpo­wied­ni­ka­mi w innych liniach lot­ni­czych na całym świe­cie o moż­li­wo­ści wpro­wa­dze­nia  „pasz­por­tu szcze­pień” dla prze­kra­cza­ją­cych granicę.

reklama

Naj­więk­sze linie lot­ni­cze Korei Połu­dnio­wej zaj­mu­ją podob­ne sta­no­wi­sko. Jill Chung, rzecz­nik Kore­an Air, powie­dzia­ła we wto­rek, że ist­nie­je real­na moż­li­wość, że linie lot­ni­cze będą wyma­gać szcze­pień pasa­że­rów. Powie­dzia­ła, że ​​dzie­je się tak dla­te­go, że rzą­dy praw­do­po­dob­nie będą wyma­gać szcze­pień jako warun­ku znie­sie­nia wyma­gań doty­czą­cych kwa­ran­tan­ny dla nowo przybyłych.
Chung powie­dzia­ła, że w bran­ży toczą się już róż­ne dys­ku­sje mają­ce na celu zapew­nie­nie bez­piecz­niej­szych podró­ży pod­czas pan­de­mii. Obej­mu­ją one testy „Com­mon Pass”, apli­ka­cji zatwier­dzo­nej przez Świa­to­we Forum Eko­no­micz­ne, któ­rej celem jest zapew­nie­nie liniom lot­ni­czym znor­ma­li­zo­wa­ne­go for­ma­tu oce­ny wyni­ków testów koro­na­wi­ru­sa pasa­że­rów w celu usta­le­nia, czy powin­ni podróżować.

Austra­lij­ski mini­ster zdro­wia Greg Hunt powie­dział dzien­ni­ka­rzom we wto­rek, że nie pod­ję­to jesz­cze decy­zji w spra­wie prze­pi­sów doty­czą­cych gra­nic lub ponow­ne­go wjaz­du w świe­tle poten­cjal­nych szczepionek.

„Naszym zada­niem jest zapew­nie­nie szcze­pion­ki wszyst­kim Austra­lij­czy­kom” — dodał.