W sobo­tę licz­ba osób hospi­ta­li­zo­wa­nych z powo­du COVID-19  wzro­sła ponow­nie osią­ga­jąc rekor­do­wy poziom 327 — w porów­na­niu z 322 w pią­tek, poda­ła pro­win­cja w komu­ni­ka­cie pra­so­wym.   44 oso­by są na oddzia­le inten­syw­nej terapii.

Z dzie­wię­ciu pozo­sta­łych  zgo­nów zgło­szo­nych w sobo­tę pięć jest zwią­za­nych ze zna­ny­mi ośrod­ka­mi zapal­ny­mi epidemii.

Zmar­li to: męż­czy­zna w wie­ku 70 lat i kobie­ta w wie­ku oko­ło 90 lat  z domu opie­ki  Gil­bert Pla­ins, męż­czy­zna w wie­ku 80 lat  z domu Fairview w Bran­don, kobie­ta w wie­ku oko­ło 80 lat z domu opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej Heri­ta­ge Lod­ge w Win­ni­pe­gu, męż­czy­zna po dzie­więć­dzie­siąt­ce  z Park Manor Care w Winnipegu.

reklama

Pozo­sta­łe zgo­ny ogło­szo­ne w sobo­tę to dwie kobie­ty (w wie­ku 60 i 80 lat) z Win­ni­pe­gu, męż­czy­zna w wie­ku oko­ło 60 lat z regio­nu Inter­la­ke-Eastern Health i kobie­ta w wie­ku oko­ło 80 lat z regio­nu Southern Health.

Zgo­ny te zwięk­sza­ją licz­bę ofiar śmier­tel­nych zwią­za­nych z koro­na­wi­ru­sem w Mani­to­bie do 290.

W pią­tek dyrek­tor ds. zdro­wia publicz­ne­go w Mani­to­bie ponow­nie ostrzegł, że moż­li­wo­ści lecze­nia w pro­win­cji są roz­cią­gnię­te do gra­nic moż­li­wo­ści , z rekor­do­wą licz­bą pacjen­tów z COVID-19 w szpi­ta­lach i dzie­siąt­ka­mi pacjen­tów na oddzia­le inten­syw­nej terapii.

Wskaź­nik pozy­tyw­no­ści testu COVID-19 wśród lud­no­ści rdzen­nej w Mani­to­bie prze­kra­cza obec­nie 20%
W Win­ni­pe­gu wskaź­nik ten wyno­si obec­nie 13,9 procent.

Obec­nie w Mani­to­bie ziden­ty­fi­ko­wa­no 16 118 przy­pad­ków COVID-19, z któ­rych 6804 uzna­no za wyleczone.